TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Täze ýolbaşçylar bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde birnäçe guramaçylyk meselelerine hem garaldy.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, täze ýolbaşçylar wezipä bellendi.

  • Begenç Hojagulyýewiç Goçmollaýew Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesinde bellendi. Ol söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
  • Ýagmyr Döwletmyradowiç Nuryýew başga işe geçmegi sebäpli “Diýar” žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşadyldy.
  • Ýagmyr Döwletmyradowiç Nuryýew Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Türkmenistan” teleýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi.
  • Işangulyýew Şirgeldi Işangulyýewiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Türkmenistan” teleýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.
  • Oguljennet Kakadurdyýewna Berdiliýewa Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasayr wezipesinde bellendi.
  • Agamyrat Baýramgeldiýewiç Haýytmyradow başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy wezipesinden boşadyldy.
  • Annadurdy Erkinowiç Kösäýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy wezipesine saýlandy.

“Ata Watan Dünýäde-2022”: Waşingtona onlaýn syýahat

Ýene-de okaň

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Teswirle