TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Täze «Titanik» gämisi 2022-nji ýylda taýýar bolar

“Titanik” gämisi diýlende hemmäniň göz öňünde “Titanik»” filmi janlanýar. Bu film örän şowly çykan filmleriň biri bolup, Oskar baýragynyň hem eýesi bolmagy başardy. Edil şonuň ýaly, täze “Titanik” gämisiniň gurluşygyna 2013-nji ýylda başlandy. Onuň taslama işi awstraliýaly milliarder Klaýw Palmeriň “Blue Star Line” kompaniýasy tarapyndan alnyp barylýar. Bu gäminiň gurluşygynyň 2022-nji ýylda tamamlanmagyna garaşylýar.

“Titanik” gämisi 2 müň 400 ýolagça niýetlenen. Täze “Titanik”  köne nusganyň bilen birmeňzeş bolmagyna garamazdan, ähli howpsuzlyk çäreleri we dünýäniň iň soňky gazanan tehnologiýalary bilen üpjün ediler. Gämide 900 sany dürli derejeli işgär işlär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle