TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Täze «Titanik» gämisi 2022-nji ýylda taýýar bolar

“Titanik” gämisi diýlende hemmäniň göz öňünde “Titanik»” filmi janlanýar. Bu film örän şowly çykan filmleriň biri bolup, Oskar baýragynyň hem eýesi bolmagy başardy. Edil şonuň ýaly, täze “Titanik” gämisiniň gurluşygyna 2013-nji ýylda başlandy. Onuň taslama işi awstraliýaly milliarder Klaýw Palmeriň “Blue Star Line” kompaniýasy tarapyndan alnyp barylýar. Bu gäminiň gurluşygynyň 2022-nji ýylda tamamlanmagyna garaşylýar.

“Titanik” gämisi 2 müň 400 ýolagça niýetlenen. Täze “Titanik”  köne nusganyň bilen birmeňzeş bolmagyna garamazdan, ähli howpsuzlyk çäreleri we dünýäniň iň soňky gazanan tehnologiýalary bilen üpjün ediler. Gämide 900 sany dürli derejeli işgär işlär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlady

Teswirle