Täze taslamada baş keşbi janlandyrar

Skarlett Johansson muşdaklary üçin “Gelin” ady bilen täze filmde surata düşmäge taýýarlanýar. Sebastian Lelio bu filmiň režissýorlyk wezipesini öz üstüne alar. Filmiň ssenariýasyny Lauren Şuker Blum bilen Rebekka Angelo ikisi bilelikde ýazarlar. Filmiň esasy mowzugy ökde zehinli telekeçi özüne gowy gelin gözleýär.

Skarlett Johansson kim?

Skarlett Johansson BAFTA baýragyna mynasyp bolan amerikaly aktrisasydyr. Ol 1984-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Nýu-Ýork şäheriniň Manhattan sebitinde dünýä inýär. Ol ýaşlygyndan aktrisa bolmak isleýärdi we ilkinji gezek çagaka “Off-Broadway” spektaklynda sahna çykdy. 1998-nji ýylda bolsa,“Atlara pyşyrdaýan adam” filmindäki keşbi bilen ilkinji gezek kino durmuşyna gadam basdy. Soň bolsa “Ghost World” we “Merjen gulakhalkaly gyz” ýaly filmlerde baş keşbi janlandyrdy. 2003-nji ýylda iki sany filmi bilen “Altyn globusa” dalaşgär boldy.

2018-nji ýyldan bäri, dünýäde iň köp girdeji gazanan aktrisa, “Forbes Celebrity 100” filminde birnäçe gezek çykyş etdi. Onuň filmleri dünýäde 14,3 milliard dollardan gowrak girdeji gazandyrdy. Şeýlelikde, Johansson iň köp girdeji gazanan dokuzynjy ýyldyz boldy. Toni baýragy we BAFTA baýragy, şeýle hem iki akademiýa baýragy we bäş sany Altyn globus baýragy ugrundaky baýraklara we birnäçe  derejelere  mynasyp boldy.

2010-njy ýylda Johansson Brodweýde “Iň ajaýyp aktrisa” üçin Toni baýragyny aldy. Onuň “Marwel” kinokompaniýasynyň birnäçe filmlerinde, esasan hem “Demir adam 2”, “The View of the Bridge”, “Her” (2013), “Deriniň aşagy” (2013), “Lýusi” (2014) we “Shell in the Shell” (2017) atly fantastiki filmleri bilen meşhurlyk gazandy.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar