Täze taslamada baş keşbi janlandyrar

Skarlett Johansson muşdaklary üçin “Gelin” ady bilen täze filmde surata düşmäge taýýarlanýar. Sebastian Lelio bu filmiň režissýorlyk wezipesini öz üstüne alar. Filmiň ssenariýasyny Lauren Şuker Blum bilen Rebekka Angelo ikisi bilelikde ýazarlar. Filmiň esasy mowzugy ökde zehinli telekeçi özüne gowy gelin gözleýär.

Skarlett Johansson kim?

Skarlett Johansson BAFTA baýragyna mynasyp bolan amerikaly aktrisasydyr. Ol 1984-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Nýu-Ýork şäheriniň Manhattan sebitinde dünýä inýär. Ol ýaşlygyndan aktrisa bolmak isleýärdi we ilkinji gezek çagaka “Off-Broadway” spektaklynda sahna çykdy. 1998-nji ýylda bolsa,“Atlara pyşyrdaýan adam” filmindäki keşbi bilen ilkinji gezek kino durmuşyna gadam basdy. Soň bolsa “Ghost World” we “Merjen gulakhalkaly gyz” ýaly filmlerde baş keşbi janlandyrdy. 2003-nji ýylda iki sany filmi bilen “Altyn globusa” dalaşgär boldy.

2018-nji ýyldan bäri, dünýäde iň köp girdeji gazanan aktrisa, “Forbes Celebrity 100” filminde birnäçe gezek çykyş etdi. Onuň filmleri dünýäde 14,3 milliard dollardan gowrak girdeji gazandyrdy. Şeýlelikde, Johansson iň köp girdeji gazanan dokuzynjy ýyldyz boldy. Toni baýragy we BAFTA baýragy, şeýle hem iki akademiýa baýragy we bäş sany Altyn globus baýragy ugrundaky baýraklara we birnäçe  derejelere  mynasyp boldy.

Okap bilersiňiz  Ramos "Real"-dan gidýär

2010-njy ýylda Johansson Brodweýde “Iň ajaýyp aktrisa” üçin Toni baýragyny aldy. Onuň “Marwel” kinokompaniýasynyň birnäçe filmlerinde, esasan hem “Demir adam 2”, “The View of the Bridge”, “Her” (2013), “Deriniň aşagy” (2013), “Lýusi” (2014) we “Shell in the Shell” (2017) atly fantastiki filmleri bilen meşhurlyk gazandy.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda "E" hem-de "F" toparynyň duşuşyklary geçiriler. Şu gün gyzykly duşuşyklara garaşylýar. "F" TOPARY: RONALDO TÄZE REKORDLAR GAZANYP BILERMI? SAGAT 18:00: FRANSIÝA - WENGRIÝA (BUDAPEŞT) Birinji duşuşygynda ýeňiş gazanan dünýä çempiony Fransiýa ýeňiş gazanan ýagdýaynda by kyn topardan indiki tapgyra çykmaga uly mümkinçilik alar. Fransuzlar birinji duşuşykda Germaniýanyň ýygyndysyny ýeňmegi başarypdy. SAGAT 21:00: PORTUGALIÝA - GERMANIÝA (MÝUNHEN) Çempionata ýeňliş bilen başlan...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň German ykdysadyýetiniň Gündogar Komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory Mihael Harms bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Golowin ― «Ýewro-2020»-niň birinji tapgyrynda iň köp «menzil söken» futbolçy
Işjeň gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn özara hereketleriň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar, Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depgini bellenilip geçildi. Ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys ugurlary boýunça köpugurly hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurlygy nygtaldy. Türkmen-german...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty doam edýär. Düýn "D" hem-de "E" toparlarynda nobatdaky duşuşyklar geçirildi. "D" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY "D" toparynda Angliýa bilen Şotlandiýanyň milli ýygyndylary London şäherinde duşuşdylar. Duşuykda hasap açylmady. Bu toparyň beýleki duşuşygynda bolsa Horwatiýanyň milli ýygyndysy bilen Çehiýanyň ýygyndylary duşuşdy. Duşuşyk 1:1 hasabynda deňme-deň gutardy. Çehiýanyň düzüminde duşuşygyň 37-nji minutynda 11 metrlik jerime urgusyndan Peter Şik tapawutlandy. Horwatiýadan bolsa 47-nji...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bişkegiň ýylylyk elektrik stansiýasyna tebigy gaz üpjünçiligi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Bu barada ýurduň parlamentinde Premýer-ministr Ulukbek Maripow habar berdi. "orient.tm" neşirindäki habara görä, bu mesele Žaparowyň Türkmenistana amala aşyrjak saparynyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşylar. Saparyň haçan amala aşyryljakdygy barada maglumat berilmeýär. - Gyrgyz Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary bolar. Energetika ugruna...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
839TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar