MEDENIÝET

Täze filmiň temasy…

Özbegistanyň «Uzbekkino» milli agentligi ýurtda koronowirusyň peýda boluşy, onuň öňüni almak we bu kesele ýoluganlary bejermek bilen bagly işler hakynda film surata düşürmäge girişdi.

Kinohronika äheňindäki filmde özbek hökümetiniň bu howply ýokanç keseliň soňuna çykmak üçin alyp baran işleri we olaryň netijeleri beýan ediler. Koronowirus üçin gurlan hassahanalar, lukmanlaryň, alymlaryň alyp baran işleri we hassalardan alnan interwýular hem filmde öz beýanyny tapar.

Agentligiň ýolbaşçysy Firdaws Abduholikowyň pikirine görä, şu günki gahryman nesilleriň bu howply ýokançdan üstün çykyşy bilen bagly gyzykly taryh barada geljek nesiller hem bilmelidir. Olaryň bu filme tomaşa etmegi, belki geljekde şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň öňüni alar.

Ýene-de okaň

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalynda görkezildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Döwlet sirki sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar