TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Taýwanyň myhmanhana-akwariumy

Dünýä belli fransuz ýazyjysy Žul Werniň “Deňziň aşagyndaky ýigrimi müň liga” atly eserinden ylham alnyp, Taýwanda täsin myhmanhana döredildi. “Cozzi Blu” kaşaň myhmanhanasy “Xpark” okeanaruim bilen birleşdirildi.

Myhmanhananyň çäginde deňziň ajaýyplygy bilen tanyşmaga hemişe mümkinçilik bar. Bu ýerdäki akwairumda pingwinleri, akulalary we beýleki dürli reňkli balyklary synlamak mümkin.

Myhmanlar oňaýly düşeklerde ýatan wagty hem deňziň howasyndna dem alarlar. Akwariumy otagdan çykmanam görüp bolýar. Ýörite teleýaýlym ol ýerde bolup geçýän zatlaryň hemmesini hakyky wagt görmegi üpjün edýär.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

BMG-den Türkmenistana ulag forumy üçin minnetdarlyk

Teswirle