JEMGYÝET

Taýka Waýtiti täze “Ýyldyz söweşleri” filmine režissýorlyk eder

Taýka Waýtiti «Ýyldyz söweşleri» atly filmiň täze bölüminiň edebi esasyny ýazyp, oňa režissýorlyk etjekdigini habar berýär. Bu filmiň ähli bölümleri tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Taýka Waýtiti dünýäniň birnäçe abraýly baýraklarynyň eýesi bolmagy başardy. Şolaryň hatarynda «Academy Award» baýragy hem bar. Täze filmiň edebi esasyny ýazmaga «1917» atly filmiň režissýory Kristy Uilson Kerns hem ýardam eder.

«Ýyldyz söweşleri» atly filmiň Disneý studiýasy tarapyndan surata düşürilmegine garaşylýar. Emma filmiň haçan tomaşaçylara ýetiriljekdigi barada anyk sene aýdylmaýar. Ýöne bu filmiň ýene-de şowly çykmagyna garaşylýar.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi