TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşyldy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçilige ornaşdyrmak arkaly nebit guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama bilen “Türkmennebit” döwlet konsernine “Türkmennebit” döwlet konserniniň ýörite hyzmatlary ýerine ýetirmegi hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 30-njy iýulynda çykaran 11189-njy Kararyna laýyklykda, Goturdepe nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada Tatarystan Respublikasynyň (Russiýa Federasiýasy) “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşan şertnamasyna Goturdepe nebitgaz ýatagynda şol şertnama laýyklykda iş alnyp barylýan nebit guýulary bilen bilelikde 550-den az bolmadyk nebit guýularynda elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada goşmaça ylalaşygy bellenen tertipde baglanyşmaga ygtyýar berildi.

 

Owganystan TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilmegine doly taýýar

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Latwiýa Respublikasynda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti Tbilisi şäherine gider

Türkmenistanda 2-nji iýunda galla oragyna badalga berler

Teswirle