TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Tatarystan Türkmenistana lukmançylyk maksatly 2 sany dikuçar iberer

Kazanyň dikuçar zawody Türkmenistana lukmançylyk maksatly 2 sany dikuçar ibermegi göz öňünde tutýar. bu barada Tatarystanyň wise-premýeri, senagat we söwda ministri Oleg Korobçenko žurnalistlere beren beýanatynda belläp geçdi.

– Kazanyň dikuçar zawody Türkmenistana “Mi-8” we “Ansat” kysymly lukmançylyk maksatly 2 sany dikuçary ibermek boýunça gepleşikler geçirýär. Ýakyn wagtda bu dikuçarlaryň iberilmegine degişli guramaçylyk işleri geçiriler – diýip, ministr  Oleg Korobçenko Aşgabatda geçirilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-tatar toparynyň mejlisiniň çäklerinde belläp geçdi.

Ozal habar berlişine görä, Kazanyň dikuçar zawody 2009-2021-nji ýyllar aralygynda Türkmenistana 13 sany dikuçar iberdi.

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle