TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Taryhda ilkinji multifim

Taryhda ilkinji multifilm 1906-njy ýylda Amerikada Jeýms Stuart Blakton tarapyndan “Humerous Phases of Funny Faces” atly multifimdir. Şol ýyl hem Angliýada Wolter Bus tarapyndan hem döredilipdir.
Ilkinji multifilm nähili ýasalandygy baradaky soraglar aklymyza gelmän hem durmaýar. Ol galam bilen çyzylyp taýýarlanan 8 müň çyzgydan ybarat animasiýadyr. Jeýms Stuart taýýarlan bu ilkinji mutifilmi bilen taryha geçipdir.
Aslynda Stuart 1900-nji ýylda hem multifilm döretmäge synanyşypdyr, emma şol wagt taýýarlan multifilmi surat çeken adamyň wideosyna meňzäpdir. Bu eseriň ady hem “Enchanted Drawing” diýip bilnipdir.
Amerikada çykan bu ilkinji multifilm surat çekýän adam bilen başlap, suratçynyň çeken suratynyň hereketlenmegi görkezilip başlaýar, bu hereketler: gözlerini oýnadýan adam, tegelekden bökýän itjagazyň şekili ýaly ýönekeý temalardyr.

«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» bilelikdäki komitetiniň duşuşygy geçirildi

 

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle