Taryhda ilkinji gezek: ite «Hyzmatlary üçin» medaly gowşuryldy

Itleriň adamyň ýakyn dostudygyny belki indi millionynjy gezek tekrarlamagyň hajaty hem ýok. Ýöne muny şunça gezek agzan adamzat taryhynda ilkinji gezek jemgyýetçilik üçin bitiren hyzmatlaryny göz öňünde tutup, bir ite medal gowşurdy.

Medally it Angliýada ýaşaýar. Oňa Maks diýýärler. Ol ýakynda «Hyzmatlary üçin» atly ýörite medala mynasyp boldy.

«Sky News» neşiriniň ýazmagyna görä, 13 ýaşly it jemgyýetçilige kän gezek ýardam berdi. Itiň eýeleriniň we oňa belentleriň aýtmagyna görä, Maksyň hyzmatlarynyň «özi bar-da, sany ýok».

Has takygy, Maks kynçylykly pursatlara duçar gelen köp adama kömek berdi. Biz «kömek berdi» diýýäris, aslynda, ol bu işi häzir hem dowam edip ýör.

Mysal üçin, Maksyň eýesi, 46 ýaşly Kerri Irwing bit heläkçilikli ýagdaý sebäpli ýöremekden galdy. Maks oňa islendik enekeden gowy seredýär. Hatda, Irwing hut iti sebäpli geljekden umydyny üzenok.

Okap bilersiňiz  Taryhy tapyndylar milli muzeýe tabşyryldy

 

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser goşundysyny”-Makul Sözlük goşundysyny  ulanmaga taýýar eden bolsa, şu gün “Android” applikasiýasyny herekete girizdi. Şeýlelikde, köp sanly “Makul Sözlük” ulanyjylary, diňe www.makulsozluk.com saýtyna girmek bilen bu sözlükden peýdalanman, eýsem, kompýuterlerinde “Makul Sözlük” goşundysyny, Android ulgamyndaky mobil telefonlarynda bolsa “Makul Sözlük” applikasiýasyny ulanyp bilerler. Ýakynda IOS ulgamynda hereket edýän Applikasiýamyz hem hereket edip başlar.