TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

«Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi. 

Şoňa laýyklykda, «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 19-njy maddasyna goşmaça girizildi.

Oňa laýyklykda, 19-njy maddanyň birinji böleginiň 2-nji bendinden soň şu mazmunly bent goşuldy: «Umumybilim edaralaryny we ýörite bilim edaralaryny tamamlan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildirenlere».

Bu Kanunyň 19-njy maddasy «Raýatlary harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmek» diýip atlandyrylýar. Goşmaça girizilen bent degişli raýatlaryň harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürmegi göz öňünde tutulýar.

 

Ýene-de okaň

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Teswirle