BIZNES

Talyp wizasy üçin onlina anketa doldurmak möwsümi dowam edýär

Türkmenistanda Watanyň gelejegi bolup durýan ýaş nesil üçin ýurduň çäklerinde, şeýle hem dünýäniň beýleki birnäçe ýurtlarynda ýokary bilim almak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan ýüzlerçe ýaş türkmen oglan we gyzlary şu ýyl hem daşary ýurtlarda bilim almak hukugyna eýe boldy. Olaryň arasynda Türkiýäniň ýokary okuw jaýlary hem bar. Häzir Türkiýe Respublikasyna okamak üçin gitmek isleýän geljekki talyplar üçin talyp wizasy almak möwsümi dowam edýär. Türkiýäniň kanunçylygyna görä, talyp wizasyny almak üçin resmi www.visa.gov.tr salgysyndaky anketany doldurmak we degişli resminamalar bilen Türkiýäniň Aşgabatdaky Ilçihana ýüz tutmak gerek bolup durýar.

Anketa doldurmak boýunça terjime hyzmatlary

Makul Hyzmat Terjime Merkezi Türkiýäniň ýokary okuw jaýlarynda okamak üçin talyp wizasy boýunça e- resminamalary (online anketa) doldurmakda terjime hyzmatlaryny berýändigini habar berýär. Makul Hyzmat Terjime Merkezi tarapyndan berilýän maglumata görä, bu hyzmat Türkiýäniň Aşgabatdaky Ilçihanasy bilen hyzmatdaşlykda ýerine ýetirilýär.  Siz Terjime Merkezine gelen wagtyňyz ýanyňyz bilen, biometrik we adaty pasportyňyzy, JPEC görnüşde 5 x 6 möçberindäki suratyňyzy, Türkiýäniň ýokary okuw jaýyna kabul edilendigiňiz baradaky resminamany, aýlyk haklaryny görkezýän resminamany, şeýle hem, eger 18 ýaşyňyzy doldurmadyk bolsaňyz, ene-ataňyzyň daşary ýurda gitmäge razylyk hatyny getirmegiňiz soralýar. Ähli resminamalary skan edilen görnüşinde (elektron görnüşinde) getirmek işleriň has tiz ýerine ýetirilmegi üçin kömek berer.

Habarlaşmak üçin :

Salgysy : Oguzhan (Aýtakow) we Ankara (Ýubileýniý) köçeleriniň çatrygyndaky “Rysgal” Bank binasynyň ýanyndaky A Blok 4-nji gat â„– 403

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73,

Resmi Line Hasaby : https://line.me/R/ti/p/%40makulhyzmat   , 

 

Resmi Line ID : @makulhyzmat

Çeşme : Atawatan Türkmenistan Habar Agentligi (ATHA)

 

Ýene-de okaň

“Bagtyýar” paromy Russiýa ugrady

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň welaýatlarynda mineral dökünler üçin ammarlar gurlar

Türkmen telekeçileri 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi

Almatada 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumy geçiriler

Türkmenistanyň pomidorlarynyň eksporty 3 göterim ýokarlandy