TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMTALYP 2022

Talyp-2022: Lebap welaýatynda resmi iş kagyzlarynyň kabul edilýän ýerleri

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti — Türkmenabat şäherindäki 32-nji orta mekdep, «Himik» etrapçasy, telefon belgisi: 9-77-60.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty — Türkmenabat şäherindäki 15-nji orta mekdep, S.A.Nyýazow şaýolunyň 129-njy jaýy, telefon belgisi: 6-07-80.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Türkmen döwlet maliýe instituty — Türkmenabat şäherindäki 24-nji orta mekdep, Magtymguly etrapçasy, telefon belgisi: 3-79-32.

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Türkmenistanyň inžener-tehhiki we ulag kommunikasiýalary instituty — Türkmenabat şäherindäki 2-nji orta mekdep, 3-nji etrapça, telefon belgisi: 4-38-91.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersiteti — Türkmenabat şäherindäki 29-njy orta mekdep, «Bahar» etrapçasy, telefon belgisi: 2-01-84, 2-27-62.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersiteti — Türkmenabat şäherindäki 20-nji orta mekdep, 3-nji etrapça, telefon belgisi 2-40-51.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty, Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty, — Türkmenabat şäherindäki 38-nji orta mekdep, S.A.Nyýazow şaýolunyň 130-njy jaýy, telefon belgisi: 6-03-45.

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti, Türkmen oba hojalyk instituty — Türkmenabat şäheri, Agrosenagat orta hünär okuw mekdebi, Dostluk şäherçesi, Zelili köçesiniň 1-nji jaýy, telefon belgileri: 9-87-71, 9-89-56.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty — Türkmenabat şäherindäki 27-nji orta mekdep, 3-nji kwartal, telefon belgisi: 2-53-40.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy, Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy, Türkmen döwlet medeniýet instituty — Türkmenabat şäheri, Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi, O.Garaýew köçesiniň 117-nji jaýy, telefon belgisi: 6-18-37.

Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi, Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi, Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi, Söwda-kooperatiw mekdebi, Ýöriteleşdirilen bank mekdebi, Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdep, D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi — Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 30-njy orta mekdep, «Parahat» etrapçasy, telefon belgileri: 6-69-67, 6-59-73.

Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi, Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi, Aşgabat şäherindäki Agrosenagat orta hünär okuw mekdebi, Aşgabat şäherindäki mehanika-tehnologiki orta hünär okuw mekdebi, Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi, Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi, Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi, Politehniki orta hünär okuw mekdebi — Türkmenabat şäherindäki 13-nji orta mekdep, «Parahat» etrapçasy, telefon belgileri: 6-76-34, 6-68-29.

 

 

“GEPLEÝÄN” WE “EŞIDÝÄN” ILKINJI AKYLLY SÖZLÜK: MAKUL SÖZLÜK

 

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Talyp-2022: Ýokary okuw mekdepleri boýunça ähli habarlaryň jemlenen ýeri

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle