27/11/2020 10:20
Home TÄLEÝNAMA Hepdelik täleýnama (9-15-noýabr)

Hepdelik täleýnama (9-15-noýabr)

2020-nji ýylyň 9-15-nji noýabr aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?!

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu hepdede aladalardan püre-pür, hemmetaraplaýyn gyzykly bolar. Hepdäniň başynda gepleşikleri alyp barmak, oňa taýýarlyk görmek işleri bilen bagly dürli oňaýsyzlyklaryň täsirine düşmejek boluň. Gazanylan ylalaşyklar, siziň oňa bolan gatnaşygyňyza garamazdan güýje girer. Şu ýagdaýda hamallara diňe öz bähbidini gözlemegiň aladasyny etmek galýar. Şol birwagtda hojalyk işlerini, özüňize ýakyn adamlary ýatdan çykarmaly däl. Şu döwürde siziň üns-aladaňyz olara öňküsinden has zerur bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu hepdäniň başynda özüni synçy hökmünde parahat we ümsüm alyp barmak sowurlar üçin iň gowy usul bolar. Siziň ýoldaşlaryňyz bilen gatnaşygyňyz dartgynly döwri başdan geçirýär. Onuň öňüni alyp bolsa gerek, ýöne şeýle kynçylyk giç ýüze çykdygyça, ol şonça-da çalt hem agyry-ynjysyz geçer. Şonuň üçinem bir gyra çekiliň-de, diňe synçy boluň. Alyp barýan işiňizde, ýagdaýlara garaýşyňyz hakdaky oý-pikirleriňizi we iş ýagdaýlaryny täzeçe guramak baradaky isleg-arzuwlaryňyzy aýtmak üçin wagt tapmaga çalşyň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu hepdede jöwzalara has baý mazmunly, ýöne şol birwagtda işjeň we köp zatlary wada berýän döwür garaşýar. Hepdäniň başyndaky ilkinji wakalaryň alan maglumatyňyzyň, gazanmakçy bolýan ylalaşyklaryňyzyň üstünlikli bolmagynyň ýa-da besläp ýören arzuwlaryňyza ýetmegiň açary bolup hyzmat etmegi ahmal. Her näme bolanda-da, jöwzalar göz öňünde tutan başlangyçlaryny amala aşyrmaga pikir edişlerinden has ýakyn barandyklaryny duýarlar.

Okap bilersiňiz  Hepdelik täleýnama (23-29-noýabr)

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu hepdäniň başynda köp işläp, derwaýys meseleleriň aglabasyny çözjek boluň. Eýýäm hepdäniň ortalaryna çenli seretanlaryň iş öndürijiligi artar. Işe bolan höwesi bolsa öz ornuny wagty aladasyz geçirmek islegine berer. Bu hepde çylşyrymly meseleler ýüze çykmaz, şonuň üçinem seretanlar biraz wagt dynç alsalar-da bolar. Işden tapawutlylykda, seretanlaryň maşgala we şahsy durmuşy başgaça tertibe eýe. Olaryň işjeňligi bu döwrüň soňky günlerinde has artar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu hepde esetlere telekeçilik we iş gatnaşyklarynda şowlulyk, ol ýa-da beýleki köpsanly wakalar garaşýar. Maşgala we söýgi gatnaşyklary bolsa ikinji derejeli orny eýelär. Şol bir hadysalar we göz öňüne tutan maksatlaryňyza ýetmek üçin edýän hereketleriňiz gaýtalanyp duran ýalydyr. Her näme bolandada, bu döwürde daş-töweregindäkilere etsem-petsemleriniň juda ähmiýetlidigini subut etmek islegi esetlere hemra bolar.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň Türkiýedäki Medeniýet günleri: birinji gün

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu hepdede birwagt başyňyzdan aýlap uran meseleleriňizi çözmäge duýdansyz mümkinçilik peýda bolaýsa, çekinmäň. Bu mümkinçilikden peýdalanmakdan gaça durmaň. Şu hepde şolar ýaly başlangyçlaryň şowly bolmagynyň tüýs wagtydyr, ýyldyzlara ynanaýyň. Söýgi gatnaşyklarynda we ýakyn adamlaryňyz babatdaky meselelerde asudalyk we dawaly ýagdaýlaryň köşeşmeginiň döwri başlanar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu hepde mizanlar üçin ýeterlik derejede rahat geçer. Bolup geçýän üýtgeşmelere goşulman garaşmaklygy saýlap almagyňyz üçin sizde ýeterlik sebäpler bar. Mizanlar ýüze çykyp biläýjek köpsanly oňaýsyzlyklardan gaça durup bilerler. Geljek hepdäniň başy sizi o diýen ruhlandyrmaz. Ýüze çykyp biläýjek düşünişmezliklerden çetde durmagy başarsaňyz, onda siziň üçin oňaýly döwür başlanyp biler. Geljek hepdede çakylyklardan gaça durmaň, oturylyşyklarda käbir meseleleriňiz oňaýly çözgüde eýe bolar.

Okap bilersiňiz  “Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu hepdäniň başy işjeň hereketlerden gaýra çekilip, geçilen ýola we gazanylan üstünliklere göz aýlamagyň, mümkin bolan ugurlary göz öňünde tutup, nämeden ýüz öwürmelidigini we aýratyn üns bermelidigini kesgitlemegiň wagtydyr. Täze arzuwlaryň ýüze çykmagy gündelik iş-aladalaryň tamamlanandygyny aňladar. Üýtgeşmeler akraplardan käbir meselelere täzeçe dünýägaraýşy talap eder. Durmuşda we işde oýlanyşykly hereket ediň, ownuk hasap edýän meseleleriňize-de ünsli boluň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)     

Bu hepdede kowuslaryň özleriniň etsem-petsemlerini, kimiň dost ýa-da duşmandygyny kesgitlemäge asgyndygy bellidir. Her nämede bolsa, eger hepdäniň başynda siziň kelläňize maddy ýagdaýyňyzy gowulandyrmaga ýa-da daş-töweregiňizdäkileriň ýanynda mertebäňizi beýgeltmäge ýardam berip biläýjek pikir geläýse, onuň juda oňyn, iş ýüzünde ulanarlykly bolaýmagy mümkin. Siz bu ýagdaýdan hökman peýdalanaýmaly.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu hepdede jedilere, kähalatlarda, takyk bir çözgüde gelmek kyn bolar. Hepdäniň ahyrlarynda olar çylşyrymly meseläniň çözgüdini tapmaga mümkinçilik alarlar. Emma soňraky edilmeli işleri indiki hepdä goýsaň gowy bolar. Häzir takyk bir işi etmekden gaça durmak peýdalydyr. Üst-başyňa üns bermek, bedenterbiýe bilen meşgullanmak ýa-da tebigata çykyp dynç almak jedilere şatlykly pursatlary bagyşlar.

Daluw (gowa 21.01-20.02 )

Bu hepdäniň ilkinji günlerinde daş-töweregiňizdäkilerden kimdir biriniň gösgöni borçlaryny äsgermän, özüňiz bilmezden ýa-da razylygyňyzy almazdan käbir meseleleri siziň üstüňize atmagy ahmal. Daluwlar goşmaça işi etmek üçin hem bar güýjüni jemlemeli bolarlar. Ýöne, muňa gynanyp oturmaň, siziň yhlasyňyz miwesini berer, işiňize jür bolmagyňyz duýulman galmaz. Bu döwürde maşgala agzalaryňyzyň durmuşyna-da ünsli boluň, olara hemmetaraplaýyn ýardam ediň.

Okap bilersiňiz  Hepdelik täleýnama (26 iýul — 1 awgust)

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu hepdäniň ahyrynda käbir maliýe meseleleriňiz çözgüdini tapar, zehiniňize üns berlip, işiňizde ýokary çekilmegiňiz hem mümkin. Üstünliklere garamazdan, olara buýsanyp oturmak gerek däl. Kiçigöwünliligiňizi, ruhubelentligiňizi saklaň. Siziň öňden galan meseleleriňiziň käbiri ýene-de örboýuna galar. Kähalatlarda, belli bir ýagdaýlarda adaty bolmadyk çemeleşmeleriň iň oňyn çözgüt bolýandygyny hiç haçan ýatdan çykarmaly däl. Yhlasly işläň, hemişe üstünlige ymtylyň.

Okap bilersiňiz  <>ýokary islege eýe boldy

Ykbalyň bagt ýyldyzy hemmelere miýesser etsin.

Janyňyz sag, işiňiz ugryna bolsun!

 

makyl hyzmat terjime

Hormatly Okyjylarymyz, her bir ýyldyzlar barada giňişleýin maglumat almak isleýän bolsaňyz, onda, aşakdaky linkleri ýeke-ýeke okap bilersiňiz!

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Sowur (Öküzçe)

 

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

 

Duýgur leňňeçler kimler

 

Maksadaokgunly Esetler kimler

 

Owadan Sünbüleler kimler

 

Şadyýan Tereziler kimler

 

Ugurtapyjy akraplar  kimler

 

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

 

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Döredijilikli Balyklar kimler

 

Hepdelik Täleýnamalary  we beýleki habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň! Ýa-da Google Plaý-dan “Atavatan Turkmenistan” gözleg edip bilersiňiz.

 

 

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

 

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanly hüjümçi özbek toparynda
Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Amyderýa Hazynasynyň Syry

Gözlegler  we  açyşlar Gadymy  Gündogaryň  taryhynda  aýratyn  orna  mynasyp  bolan  zergärçilik  sungatynyň  nepisligi, sünnäligi  bilen  tapawutlanan  nusgalary  adamzat  geçmişiniň  bütin  dowamynda  özüniň  kämillik  ýoluny  geçipdir....

Söýgi täsirli derman

Söýgüsiz ýaşaýyş ýokdur. Söýgi babatda durmuşdaky hemme zat hakynda gyzykly, ruhlandyryjy makalalar, hekaýalar, oýlanmalar ýazyp bolar, ýöne men maşgaladaky söýgi hakynda beýan edesim gelýär....

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

“Xiaomi” kompaniýasy Hindistanda öňdeligi bermeýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy, Hindistanda baýramçylyk satuwynda 13 milliondan gowrak enjam satandygyny, şolardan 9 milliony akylly telefondygyny mälim etdi. “Realme” kompaniýasy bolsa şol döwürde 8,3...