27/11/2020 10:01
Home TÄLEÝNAMA Hepdelik täleýnama (2-8-noýabr)

Hepdelik täleýnama (2-8-noýabr)

2020-nji ýylyň 2-8-nji noýabr aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?!

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Geljek hepdede gündelik işleriňiziň hemmesini tamamlajak boluň. Soň olara eliňiz degmez. Gowy görýän adamyňyzyň sizi haýran galdyrmagy mümkin. Siz jogap hökmünde oňa ýakymly bir zatlary etmäge taýýar boluň. Dostlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyza ünsli boluň. Töweregiňizdäkilere ähli meselelerde ýardam ediň, ýagşylyk ýerde galýan däldir.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Geljek hepdede täze tanyşlyklaryňyz juda mähirli hem öndürijilikli bolar. Öýde oturmaň, dostlaryňyz bilen duşuşyň, medeni ojaklara baryp görüň. Işiňizde ýoldaşlaryňyz bilen käbir dawanyň ýüze çykmagy mümkin. Aralyk derejäni saklasaňyz, onuň öňüni alyp bilersiňiz. Geçirimli we kanagatly, sabyrly bolmagy başaryň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Geljek hepdede umyt bildiren adamyňyzyň sizi oňaýsyz ýagdaýa salmagy mümkin. Öňünden başga bir çykalga tapyp goýuň. Duýgularyňyz ýokary derejede dartgynlaşyp biler. Gaharyňyzy ýakynlaryňyzdan çykarmaň. Bu ýagdaýda sport zalyna barsaňyz ýa-da ylgamak bilen meşgullansaňyz gowy bolar. Wagtyňyzy peýdaly geçiriň. Maşgalaňyz bilen gezelenje çykyň

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Geljek hepdede sizde çetin işe baş goşmak höwesiniň döremegi mümkin. Emma ýyldyzlar öňünden duýdurýar, beýtmek bolmaz. Tersine, geljek hepde gyssagly bolmadyk işlere gümra bolup, gündelik meseleleri çözmek üçin juda amatlydyr. Berhiz saklaýanlara «ägä boluň» diýesimiz gelýär. Çünki ony bozmaga meýil etdirjek zatlar köp duş geler

Okap bilersiňiz  Türkmenistan sport ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Eger geljek hepdede söýgi duşuşygy göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda ony düzetmegiň tüýs wagtydyr. Şol günler söýgiňizi bildirmek hem pynhan duşuşyklar üçin örän amatly. Özüňizi alyp barşyňyza, üst-başyňyza üns bermek hökmandyr. Bu özüňize baha bermäge we ynamyňyzy artdyrmaga ýardam eder. Hepdäni şadyýanlykda geçirjek boluň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Ýyldyzlar geljek hepdede daş-töweregiňizdäkilere bil baglamagy maslahat berenoklar. Şu döwürde başlanjak islendik wajyp işleriň şowsuzlyga uçramak töwekgelçiligi ýokary. Oňa derek dynç alyş bilen bagly meýilleriňiz juda şowly bolar. Köpçülik bolup dynç alsaňyz has hem gowy bolar. Käbir kynçylyk döredýän meseleleri maslahatly çözüň.

Okap bilersiňiz  Hepdelik täleýnama (28-sentýabr, 4-oktýabr)

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Geljek hepdäniň başynda ýakymly habar eşitseňiz gerek. Ýöne soň jogaba garanyňda sorag has köp ýüze çykar. Hepdäniň ortalarynda ünsüňiz garjaşyk ýagdaýda bolar, bu bolsa gündelik işiňizde päsgelçilik döreder. Ýolbaşçylaryňyz nägilelik bildirer, dessine ýalňyşlyklaryňyzy düzetmeli bolarsyňyz. Işiňize ünsli boluň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Soňky döwürde ynjalyk bermedik meseläňiz ahyrsoňy oňyn çözüler. Oňa derek halaşýanyňyz bilen tersleşmegiňiz, hat-da biri-biriňizden ýüz öwürmegiňiz hem ahmal. Iş barada azrak pikir edip, köpräk dynç aljak boluň. Işiňizden bir-iki günlük rugsat alsaňyzam bolar. Bu geljekki işleriňiz üçin size kuwwat berer.

Okap bilersiňiz  Duýgur leňňeçler kimler

Kowus (keman 23.11 — 21.12)     

Geljek hepdede ýakynlaryňyzyň berýän maslahatlaryna gulak salyň. Olaryň berjek maslahatlary size işiňizde üstünliklere atarar. Maddy taýdan mesele ýüze çykanda, bar ünsüňizi oňa bermäň. Häzirlikçe puluňyzy saga-sola sowurmajak boluň. Serişdeleriňizi tygşytly ulanmak maslahat berilýär. Myhmanlary mähirli garşylaň

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Geljek hepdäniň dowamynda sizi ýaltalyk basmarlar. Şol sebäpli işiňizde-de, öýüňizde-de dawa turmagy ahmal. Häzir uzak wagtlyk gezelenje gitmegiň wagty däl, ony başga bir güne geçiriň. Şu hepde bir ýeriňize şikes almagyňyz mümkin, juda seresap boluň. Tolgunmaň, seresap hereket etseňiz, ähli zat ugruna bolar.

Daluw (gowa 21.01-20.02 )

Öz-özüňize baha bermegiň tüýs wagty. Durmuşa bolan garaýşyňyza gaýtadan üns beriň. Haçan-da bolsa bir wagt göwnüne degenleriňizden ötünç sorasaňyz gowy bolar. Örän wajyp bir zadyň ýadyňyzdan çykmagy mümkin. Ondan gaça durmak üçin bellik edip goýuň. Ähli işleriňizi meýilnama düzüp, şonuň esasynda hereket etseňiz, siziň üçin bähbitli bolar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Pul bilen gatnaşygyňyz täze derejelere çykar. Siz peýdaly zatlary satyn alyp, bergileriňizi üzüp, serişde toplamaga başlap bilersiňiz. Hossarlaryňyz bilen gatnaşygyňyz öňküsinden biraz ugryna bolman biler. Ýöne siz olary hökman diňlemelisiňiz. Dawadan gaça durup, ilki bilen özüňiz ýaraşmaga çalşyň. Ol gatnaşygy dikeltmäge ýardam eder. Işleşýänleriňiz bilen ýakymly gatnaşyklary saklaň.

Okap bilersiňiz  Ugurtapyjy akraplar (24.10 — 22.11) kimler

Ykbalyň bagt ýyldyzy hemmelere miýesser etsin.

Janyňyz sag, işiňiz ugryna bolsun!

 

makyl hyzmat terjime

Hormatly Okyjylarymyz, her bir ýyldyzlar barada giňişleýin maglumat almak isleýän bolsaňyz, onda, aşakdaky linkleri ýeke-ýeke okap bilersiňiz!

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Sowur (Öküzçe)

 

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Okap bilersiňiz  Hepdelik täleýnama (31-awgust 6-sentýabr)

 

Duýgur leňňeçler kimler

 

Maksadaokgunly Esetler kimler

 

Owadan Sünbüleler kimler

 

Şadyýan Tereziler kimler

 

Ugurtapyjy akraplar  kimler

 

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

 

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Döredijilikli Balyklar kimler

 

Hepdelik Täleýnamalary  we beýleki habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň! Ýa-da Google Plaý-dan “Atavatan Turkmenistan” gözleg edip bilersiňiz.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi.
Okap bilersiňiz  «Aýakgabymy çykaraýynmy?»
Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Koronawirusa garşy täsirli 5 sanjym

Ýer ýüzünde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy göreş babatda köp işler durmuşa geçirilýär. Esasan hem, dünýäniň öňdebaryjy farmasewtika kompaniýalary, lukmançylyk ylmy merkezleri...

.“Ussat” we “hoja” düşünjesi hakynda gysgajyk maglumat

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Bilnişi ýaly, türkmenlerde XVII-XVIII asyrlarda “ussat” düşünjesiniň ulanylandygyny ataly ogluň ikisiniň-de eserlerinde görmek mümkindir. Biz makalamyzyň başlarynda...

Iňňäniň ujundan dünýäniň güýjüne: Berdiguly Amansahatow

Teatr suratkeşi, senograf Berdiguly Amansahatow hakynda ... Ol gün güýz günidi... Entegem ýadymda... Ussahananyň inçejik merdiwanyndan ikinji gata barylýan ýodajyk uzaklardan görünýärdi. Güýzüň baslygan ýodalarnyň “üsti”...

 Täze binalaryň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça bäs­le­şik

Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Gö­rog­ly kö­çe­si­niň ug­run­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň bi­na­la­ry­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK   yg­lan ed­ýär Gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän ta­rap­la­ryň ha­ýyş­na­ma­la­ry...