“Takiýa” başgaplary ozalky meşhurlygyna gaýtadan dolanyp gelýär

Gazak halkynyň milli geýim-gejimleriniň biri bolan “takiýa” diýlip atlandyrylýan başgaplar ozalky meşhurlygyna gaýtadan eýe bolmaga başlady. Takiýalar ozal aýallaryň derejesini aňladypdyr. Göçüp-gonup ýören adamlaryň maşgalasynda doglan gyzlar ýaşlykdan tä nika ýaşyna çenli takiýa geýipdirler. Wagtyň geçmegi bilen unudylyp giden takiýa soňky günlerde ýene meşhurlyga eýe bolýar. Esasan hem, ýaz we … Continue reading “Takiýa” başgaplary ozalky meşhurlygyna gaýtadan dolanyp gelýär