TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Täjigistanda ýene bir taryhy ýer ÝUNESKO-nyň miras sanawyna girizildi

Ol günorta-gündogarda, deňiz derejesinden 2 müň metr belentlikde ýerleşýän gadymy Karon şäheri bolup, şäher takmynan 4 müň ýaşynda.

Koron şäheriniň üsti 2012-nji ýylda açyldy. Alymlaryň çaklamagyna görä, bu şäher Karon-Derweze Patyşalygynyň paýtagty bolupdyr. Binalar, şol sanda patyşanyň köşkleri hem kerpiçden gurlupdyr. Şäher suw üpjünçiligine we zeýkeş ulgamyna eýe bolupdyr.

XV asyrda Karon döwleti dargap başlapdyr. Bu ýagdaý, ähtimal, suw serişdeleriniň peselmegi bilen baglydyr.

Russiýada täze baýramçylyk peýda boldy

 

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle