TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Tahiti adasyndan ullakan merjen gaýasy tapyldy

Alymlar Fransuz Polineziýasynyň iň uly adasy bolan Tahiti-de uly sagdyn merjen gaýasyny tapdylar. ÝUNESKO-nyň beren beýanynda dünýäniň iň uly riflerinden biriniň Tahiti adasyndan 30 metr çuňlukda ýerleşýändigi mälim edildi.

Gülgüne gül şekilli merjenleriň ajaýyp ýagdaýdadygyny we giň meýdany gurşap alýandygyny, şeýle hem beýannamada merjenleriň global howanyň üýtgemegi sebäpli howp astyndadygy sebäpli şeýle açyşyň möhümdigi bellenildi. Beýanatda rifiň uzynlygy üç kilometre we ini 30-dan 65 metre çenli, rifde käbir merjenleriň diametri 2 metrden gowrakdygy aýdylýar.

ÝUNESKO tarapyndan goldanýan alymlar 21-nji noýabrda adadaky gözlegleri bilen rifi tapdylar. Jemi 200 sagat rifde çümüp, topar rifiň töweregine temperatura datçiklerini ýerleşdirip, rifiň howanyň üýtgemegine göni täsir etmeýändigini öwrenip başlady.

Dünýädäki merjen gaýalarynyň köpüsi suwuň 25 metre çenli çuňlugynda emele gelýär, Tahiti şäherindäki rif bolsa 30-dan 120 metre çenli garaňky ýerde ýerleşýär. Fransuz Polineziýasynda ýer ýüzüne has ýakyn merjenler 2019-njy ýylda ýüze çykmaga başlady.

Tahiti, Fransiýanyň Polineziýasyndaky iň uly adadyr. Günorta Ýuwaş ummanynyň Sosiet adalarynyň arasynda, 17 ° 40′S 149 ° 30′W koordinatlarynda ýerleşýär. 2012-nji ýyldaky ilat ýazuwynda adanyň ilaty 183,645 adam diýlip kesgitlenildi, bu bolsa Fransuz Polineziýasynyň ilatynyň 69% -ini emele getirýär. Paýtagty demirgazyk-günbatar kenarda Papeete ýerleşýär. Tahitiniň köne atlaryndan biri Otaheite. Adanyň ýerli ilatynyň 37% -i polineziýaly Tahiti dilinde gürleýär. Tahitiniň iň uzak nokatlarynyň arasyndaky aralyk 61 km. Adanyň meýdany 1048 km². Iň beýik nokady 2,241 metr bolan Orohena dagydyr.

 

Türkmenistandaky elektrik stansiýalar utgaşykly dolanyşyga geçiriler

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle