TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

žurnalist

Bäsleşige: Reňklerde ýaşaýan sungat

Ata Watan Eserleri
“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda paýtagtymyzyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli syýasy, medeni ähmiýetli köpsanly çäreler geçirilýär. Golaýda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde...

Abadan haly- owadan haly

Ata Watan Eserleri
Adamzat jemgyýetinde möhüm ähmiýete eýe bolýan harytlar sanardan kändir. Döwür bilen aýakdaş gidýän ýurt hemişe ösüşli ýollary nazarlaýar. Ýurdumyzda halkymyzyň abadan, asuda, bagtyýar, bolelin ýaşamagy...

        Bagtyň güneşi  

                                                 ...

Gymmatyny müň tyllaga bermenem!

Döwletlilik ýörelgesinden gelip çykýan ençeme gymmatlyklarymyz — düşünjedir garaýyşlarymyz, milli däp-dessurlarymyz, durmuşa ornan urp-adatlarymyz, rowaýatdyr aýtgylarymyz, baý halk döredijilik eserlerimiz… bar. Olaryň ählisi gönüden-göni döwletlilik...

Aslymyzdan nusgalykdyr döwrüme

Türkmenistanyň Prezidentiniň halkymyza peşgeş edýän pähim-paýhasyndan kemala gelen kitaplary biziň durmuşymyza, ömrümize nusgalyk bolup, ondaky beýan edilýän taryhy wakalar, halkymyzyň gahrymançylykly ýollarynyň beýany biziň her...

Kalp we dünýä şasy

Ata Watan Eserleri
Ynsanyň ýaşaýşa bolan höwesini artdyrýan, daş-töweregi bilen oňat aragatnaşyk saklamagyna ýardam edýän, onuň çagalyk duýgusy bar. Ol duýgy ony aýagy ýerde bolsa-da göwnüni ak bulutlara...

Söýgi – durmuşyň özeni

Ata Watan Eserleri
Elbetde, durmuşyň özeni, hatda durmuşyň özi — söýgi. Ýaşaýşyň şerti — söýgi. Barlyk, başlangyç söýgüdir. Şonuň üçin hem oňa duýgularyň beýgi, dünýäniň ýaraşygy, ýaşaýşyň ýazy,...

Barlygyňda baýdyryn

Ata Watan Eserleri
(Oýlanma) Käbir zatlar ynsana tebigy taýdan berilýär. Ony ret etmek ýa kabul etmek onuň şahsy islegine bagly bolmaýar. Şol tebigylygy üýtgetmek-de, ýerini çalyşmak-da mümkin däl....

APL-däki «Ak gämi»

Çingiz Aýtmatowyň «Ak gämi» powesti şeýleräk jümleler bilen başlaýar: «Ol oglanyň iki sany ertekisi bardy. Biri özüniňkidi, ol hakda hiç kim bilmeýärdi. Beýlekisi bolsa atasyndan...

Dünýäniň iň garry adamy mälim edildi

Ata Watan Eserleri
Angliýaly Bob Weýton dünýäde iň garry adam diýlip hasap edildi. Ol ýakynda 112 ýaşyny doldurdy. Ol “Inter” futbol toparynyň döredilen ýyly doglan. Bob Weýton 1908-nji...