TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Zeýtun ýagy

Gury saç uçlaryny nähili nemlendirmeli?

Zenanlaryň umumy meselesi bolan saçlarynyň ujunyň guramagy, saçyň döwülmegine we könelmegine sebäp bolup biler. Ýylylyk bejergisine saçyň aşa köp täsir etmegi, ýygy-ýygydan boýamak we himiki...

Hamyrmaýasyz gözleme

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: Hamyry üçin: 2 bulgur suw 3 nahar çemçesi ýag 1 çaý çemçesi duz 3.5 bulgur un Içi üçin: 300 gram ysmanak 1 sany...

Haçapury

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: Hamyry üçin: 2 bulgur ýyly süýt 1 nahar çemçesi şeker tozy 1-2 bulgur zeýtun ýagy 1 sany pakmaýa 1 çaý çemçesi duz 4-5...

Kirpiklere nädip ideg etmeli? Tebigy bejeriş ýollary…

Ata Watan Eserleri
Gowy kirpikler gözlerimizi has owadan görkezýär. Derimize we saçlarymyza-da kirpiklerimize edýän aladamyzy görkezmelidiris we zerur idegi yzygiderli ulanmalydyrys. Kirpikler gözleri goraýjy bolup hyzmat etse-de, ol...

Öýdäki tebigy önümler bilen dyrnaklaryňyza ideg etmegiň usullary

Ata Watan Eserleri
Gowy seredilen we güýçli dyrnaklaryň syry yzygiderli hyzmat etmekdir. Aýallar we erkekler bilen ýakyndan baglanyşykly dyrnaklara ideg etmek, dellekhanalaryň we gözellik merkezleriniň iň meşhur bölegidir....

Ysmanakly işdäaçar

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 250 gr ysmanak 2 sany orta ululykda käşir 3-4 nahar çemçesi zeýtun ýagy 4 nahar çemçesi süzme ýa-da gatyk 1 bölek sarymsak 1...

Ýaýla çorbasy

Ata Watan Eserleri
Ýaýla çorbasy üçin gerekli önümler: 2 suw bulgury gatyk 2 nahar çemçesi mesge 1.5 nahar çemçesi un 2 çaý çemçesi duz 2 nahar çemçesi limon...

Zeýtun ýagynyň peýdasy

Zeýtun ýagy adamyň sagly üçin örän gymmatly bolan önümleriň biri hasaplanylýar. Bu ýag saglygy dikeltmekde ir döwürlerden bäri peýdalanylyp gelnipdir. Şonuň bilen birlikde ony gözellik...