TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Ýyldyz” myhmanhanasy

Aşgabatda “Stambul prosessiň” tehniki toparlaryň duşuşygy geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosessiň çäklerinde “Sebit infrastrukturalary” atly ynamy berkitmek çärelerine gatnaşýan ýurtlaryň sebitara tehniki...

Owganystanyň garaşsyzlygynyň 100 ýyllygy bellendi

vepa
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Owganystan Yslam Respublikasynyň milli Garaşsyzlygynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Owganystanyň ýurdumyzdaky ilçihanasy tarapyndan guralan çärä Türkmenistanda hereket edýän...

Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji martynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy boýunça ýörite maksatly toparynyň (RECA) 15-nji maslahaty öz işine başlady. Bu...

Türkmenistan- ÝB: oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlyk

vepa
Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýewropa Bileleşiginiň «Türkmenistanda oba hojalygyny we obany mundan beýläk-de durnukly ösdürmäge ýardam bermek — SARD III» Taslamasynyň Ýolbaşçy komitetiniň bäşinji...

Türkmen telekeçileri üçin eksport seminary

vepa
Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky Türkmenistandaky kiçi we orta telekeçiligiň wekilleri üçin eksport meseleleri boýunça okuw seminaryny guraýar. 3 gün dowam etjek “Söwdanyň maliýeleşdirilmegi hem-de...