TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýyladyşhana

Telekeçilik – altyn gazna

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilenine 14 ýyl doldy. Şu gün bu sene mynasybetli ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda türkmen telekeçileriniň önümleriniň sergisi...

Türkmenistanda hususylaşdyrmak işi: 32 desga hususylaşdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdada...

Ýyladyşhanalardan bol hasyl alynýar

Ata Watan Eserleri
Öz işlerini Lebap welaýatynyň çäklerinde alyp barýan hususyýetçiler pomidor, hyýar, badamjan, bolgar burçy, ýer tudanasy ýaly gök ekinleriň dürli görnüşlerini öndürip, içerki we daşary bazara...