TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝUNESKO

Ahalteke bedewleri we alabaý ÝUNESKO-nyň mirasyna goşular

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň birinji mejlisi geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarlary, ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar....

Küştdepdi türki dilli ýurtlary birleşdirýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, noýabr aýynda türki dilli ýurtlaryň kompozitorlarynyň we sazşynaslarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly döredilik duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Mundan...

Türkmenistan bilen ÝUNESKO-nyň arasynda täze hyzmatdaşlyk döwri

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝUNESKO-nyň Baş direktory Odri Azoulaý bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen BMG-niň Bilim, ylym we...

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda guraldy....

6-njy iýun rus diliniň güni

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 6-njy iýunynda  Rus diliniň güni bellenilip geçilýär.  Bu şanly sene 2010-njy ýylda ÝUNESKO tarapyndan döredildi. Bu abraýly halkara gurama tarapyndan ykrar edilen bu...

Çehiýa — syýahat üçin gyzykly döwlet

Dünýäde syýahat etmek üçin ençeme nokatlaryň bardygy hemmämize mälim bolsa gerek. Her bir ýeriň öz taryhy, medeniýeti hemmeleri gyzyklandyrýar, haýrana goýýar. Her bir döwletiň özboluşly...

30-njy aprel – Halkara jaz güni

Indi birnäçe ýyl bäri her ýylyň aprel aýynyň 30-y Halkara jaz güni hökmünde bellenilýär. Bu saz baýramçylygy dünýäniň dürli künjeklerinde ýokary guramaçylykly bellenilip geçilýär. 2011-nji...

Lýuksemburg — owadan mekan

Lýuksemburg döwleti dünýäde ösen döwletleriň hatarynda tanalýar. Bu döwlet dünýäde iň kiçi döwletleriň biri bolmagyna garamazdan, gözel ýerleriniň köpdügini hem aýratyn bellärliklidir. Onuň ajaýyp ýerlerine...

Germaniýada syýahatçylygyň ähmiýeti

Germaniýa Federatiw Respublikasy dünýäniň iň köp syýahat edilýän öňdebaryjy ýurtlarynyň biridir.  Dünýäniň ençeme ýurdundan daşary ýurtly syýahatçylary kabul edýän Germaniýanyň şol bir wagtda öz raýatlarynyň...