TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝUNESKO

Dünýäň syry kitap bilen açylýar…

Ata Watan Eserleri
Ynsanyň içki dünýäsine ylham nuruny çaýýan kitabyň ähmiýeti barada söz açanymyzda onuň gadyr-gymmaty bütin dünýä ýüzüniň ynsanlary üçin öz-özünden düşnükli bolsa gerek. Şol sebäpli adamzat...

23-nji aprel Bütindünýä kitap güni

Bütindünýä kitap güni ÝUNESKO tarapyndan 1995-nji ýylda döredildi. Bu baýramçylygyň esasy maksady ýaşlaryň arasynda kitaba bolan höwesi ýokarlandyrmakdan, awtorlyk hukugyny goramakdan ybaratdyr. Bu şanly senäni...

Türkmenistanyň BMG-ä agzalygyna 29 ýyl boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda hyzmatdaşlyk» atly halkara...

Meşhur fransuz tagamy ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürlenilýär  

Baget çörekleri Eýfel diňinden soňra Fransiýanyň iň meşhur aýratynlyklarynyň biri bolsa gerek. Pandemiýa döwründe adamlar örän köp zatdan ýüz öwürdiler, ýöne olar bu meşhur tagamdan...

Keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürlener

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginde onlaýn görnüşde ÝUNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran) wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi. Gün tertibine ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna hödürlemek üçin...

Müsürdäki täze açyşlar

Doktor Zaha Hawassanyň ýolbaşçylygyndaky arheologiki topary, Müsüriň Kair şäheriniň günortasynda  ýerleşýän Sakkara nekropolunda täsin açyşlar etdiler. Ol ýeriň 10-12 metr ýer zemin çuňlugynda, täze patyşalyk...

Türkmenistanly ýaş alym «Balsaýat» sazynyň dünýä gymmatlygyna öwrülip biljekdigine ynanýar

Türkmen milli konserwatoriýasynyň bäşinji ýyl talyby Perhat Hojanýazow öz ylmy gözleglerini «Balsaýat» halk sazynyň çuňluklaryna bagyşlady ― diýip, «Nesil» gazeti habar berýär. Ol bu işi...

Taryhda şu gün – 16-njy noýabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün 16-njy noýabr, ýylyň 320-nji güni. Geliň, 16-njy noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

Parahatçylyk we ösüş üçin bütindünýä ylymlar güni

Her ýylyň 10-njy noýabrynda bütin dünýäde Parahatçylyk we ösüş üçin bütindünýä ylymlar güni giňden bellenilip geçirilýär. Ol ylymyň peýdalary barada dünýäde habarlylygy artdyrýar, halkara jemgyýetçiligine...

4-nji noýabr  – ÝUNESKO-nyň döredilen güni

Ata Watan Eserleri
1945-nji ýylyň 1-16-njy noýabrynda Beýik Britaniýanyň London şäherinde 40 döwletiň wekilleriniň gatnaşmagynda Bilim we medeniýet meseleleri baradaky guramany döretmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň maslahaty geçirildi....