TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ysmanak

Ýapragy iýilýän gök ekinleri ösdürip ýetişdirmekligiň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri
Ysmanak, şebit, badyýan, salat, ajytere kelemden, hyýardan, nohutdan we noýbadan boşan ýerlere ekilýärler. Ekinleriň idegi. Ekiş geçirilenden soń gowy gögeriş alar ýaly yzgar suwy 500...

Peýnirli we ysmanakly börek

Gerekli önümler: 6 sany hamyr 500 gram ysmanak 1 sany sogan 1 nahar çemçesi pomidor pastasy Gara burç Duz Gyzyl burç Suwuk ýag 1 käse...

Hamyrmaýasyz gözleme

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: Hamyry üçin: 2 bulgur suw 3 nahar çemçesi ýag 1 çaý çemçesi duz 3.5 bulgur un Içi üçin: 300 gram ysmanak 1 sany...

Ysmanakly işdäaçar

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 250 gr ysmanak 2 sany orta ululykda käşir 3-4 nahar çemçesi zeýtun ýagy 4 nahar çemçesi süzme ýa-da gatyk 1 bölek sarymsak 1...

Ysmanak – ýokumly maddalaryň özboluşly “ammary”

Gündelik durmuşymyzda ulanylýan ter gök otlar we ir-iýmişler ynsan saglygy üçin peýdaly bolup, ýokumly maddalaryň özboluşly “ammary” bolan ysmanak hem şolaryň biridir. Köpümize tanyş bolan...

Lawaşa dolanan börek

Ata Watan Eserleri
Türk aşhanasynyň ýene bir ýüz öwrüp bolmajak tagamlarynyň biri hem lawaşa dolanan türk böregidir. Böregiň taýýarlanyşy barada gyzyklanýan bolsaňyz gerek. Bu gezek men size agzap...

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär. Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli...