TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

YouTube

Alty ýaşly gyzjagaz «YouTube»-niň iň girdejili bloggerleriniň biri

«Forbes» neşirini 2020-nji ýylda «YouTube»-den iň kän gazananlaryň ilkinji onlugyna russiýaly alty ýaşly gyzjagaz Anastasiýa Radzinskaýany hem goşdy. Eýýäm ikinji ýyl bu sanawyň ilkinji onlugyna...

2020-nji ýylyň iň gowy markalary yglan edildi

1974-nji ýylda esaslandyrylan, marka maslahat berýän marketing firmasy bolan “Interbrand”, 2020-nji ýyldaky iň gowy global markalarynyň sanawyny yglan etdi. Bu sanawyň ilkinji onlugynda tehnologiýa kompaniýalary...

BTS: olaryň her ädimi rekord

Koreýa Respublikasynyň meşhur BTS topary özüniň «Dinamit» atly aýdymy üçin işlenen täze sazly wideogörnüşlerini hödürledi. «YouTube»-de paýlaşylan bu şekillere sekiz sagadyň içinde 50 milliondan gowrak...

6-njy iýun rus diliniň güni

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 6-njy iýunynda  Rus diliniň güni bellenilip geçilýär.  Bu şanly sene 2010-njy ýylda ÝUNESKO tarapyndan döredildi. Bu abraýly halkara gurama tarapyndan ykrar edilen bu...

«Kakamyň ganatlary» filmi 1-nji maýda tomaşaçylara ýetiriler

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 1-nji maýy Türkiýe Respublikasynda Işçiler we zähmet baýramy giň gerimde bellenilip geçilýär. Her ýylda bu şanly senede türk döredijilik işgärleri beýleki pudaklarda zähmet...

YouTube – da goýlan ilkinji wideo 15 ýyl boldy

Ata Watan Eserleri
YouTube dünýäde wideo paýlaşmak üçin iň amatly platformalarynyň biridir. Onuň döredilenine köp wagt geçmedik hem bolsa ol dünýäde meşhurlyk gazanmagy başardy. Aslynda YouTube platformasy 2005-nji...

«Samsung Galaxy Z Flip» telefonynyň meşhurlygy artýar

“Samsung” kompaniýasyny her ýylda ýokary hilli, dürli aýratynlyklary bilen tapawutlanýan akylly telefonlary ulanyjylara hödürleýär. Ynha bu kompaniýanyň täze öndüren «Samsung Galaxy Z Flip» eplenýän ekran...

«Sailor Moon» multfilmi YouTube kanalda goýlar

Ata Watan Eserleri
1992-1995-nji ýyllarda ýaýlyma berlen «Sailor Moon» multfilmi indi YouTube kanalda tölegsiz şekilde ilkinji üç möwsümi tomaşaçylara ýetiriler. Onda her hepde-de multfilmiň 10 epizody ýerleşdiriler. Multfilmiň...

«Netflix» dokumental filmleri «YouTube» kanalynda mugt goýýar

Häzirki wagtda öýde işleýän hem-de okaýan adamlar üçin «Netflix» özüniň döreden dokumental filmlerini «YouTube» kanalynda tölegsiz şekilde ulanyjylara hödürleýär. Bu bolsa okuwçylara hem-de mugallymlara öýde...

Öýde öndürijilikli wagt geçirip boljak 10 onlaýn iş

Ata Watan Eserleri
Tutuş dünýäde dowam edýän çylşyrymly döwürde köp adamlar öýlerinden daşary çykmazlyga uly ähmiýet berýär. Türkiýäniň metbugatynyň internet sahypalarynda öýde oturyp, öndürijilikli wagt geçirmek üçin 10...