TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ylymlar akademiýasy

2022-nji ýyldaky “Oskar” baýrak gowşurylyş dabarasyndaky alyp baryjylar yglan edildi

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň kinofilm sungat we ylymlar akademiýasy tarapyndan 1929-njy ýyldan bäri berlen we şu ýyl 94-nji gezek eýelerini tapjak “Oskar” baýraklarynyň gowşurylyşynda çykyş etjek alyp baryjylar...

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hojalyk hasaplaşygyna geçer

Ata Watan Eserleri
Öňümizdäki üç ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň amaly ylmy-barlag edaralary tapgyrlaýyn hojalyk hasaplaşygyna geçiriler. 8-nji fewralda bolan iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz akademiýanyň ýolbaşçysyna bu babatdaky...

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde nemes bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor...

Oskar baýragy hakynda şatlykly habar

“Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasy pandemiýa sebäpli indiki ýylyň 25-nji apreline süýşürildi. Muşdaklar Oskar baýragy, şu ýylky baýraklaryň köpüsi ýaly onlaýn arkaly geçirilermi diýen pikirde boldular....

Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndüriler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň sement zawodlarynda sementiň täze görnüşlerini öndürmek barada hasabat berildi. Häzirki wagtda senagat pudagy milli ykdysadyýetimiziň ileri...

Ýaşlaryn sagdyn bolmagy üçin sport möhümdir

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti 13-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde saglyk bilen bagly dürli meseleleri döredýän, käbir kesellere getirýän hereketsiz durmuş ýagdaýy barada durup geçmek bilen, ýaş...