TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ylym

Iňlis nakyllary Türkmen dilinde : Makul Sözlük

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa Makul Sözlügiň döredijilik topary ata-babalarymyz tarapyndan uzak ýyllaryň dowamynda döredilen  türkmen nakyllarynyň 500 sanysyny iňlis diline terjime edip, Size ýetiripdi. Siz bu nakyllary...

“Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany döredildi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk, parahatsöýüjilik we hoşniýetli daşary syýasatyny amala aşyrmakda, daşary ýurt döwletleri bilen syýasy, söwda-ykdysady, ylym, bilim, medeni we ynsanperwer...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler. Şol mejlisiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dürli pudaklary boýunça aýry-aýrylykda iş maslahatlaryny geçirdi. Şol maslahatlarda...

Türkmenistan – Koreýa: hyzmatdaşlygyň gerimi giňelýär

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň sekizinji mejlisinde giň gerimli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly...

Bilim edaralarynyň internet web-saýtlary döredilýär

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, şu ýylyň ýedi aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ösdürmek boýunça geçirilen işleriň...

Onlaýn Sergi Ata Watanymyz barada maglumat berýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn sergi hereket edip başlady. https://neutrality.gov.tm/online-exhibition/ salgysyndan onlaýn zyýaratçylaryny kabul edýän sergi birnäçe onlaýn pawilýonlardan ybarat. Onlaýn sergide,...

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda guraldy....

Türkmenistan bilen Norwegiýanyň gatnaşyklarynda täze döwür

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Oslo ş.) Ole Ýohan...

Türkmenistanyň we Müsüriň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 25-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Müsür Arap Respublikasynyň Daşary işler ministri S.Şukriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Diplomatlar türkmen-müsür gatnaşyklary...

Gyzykly matematika

Alymlar tarapyndan iň gadymy matematiki eser Swazilendde tapylýar. Ilkinji aýal matematik Aleksandriýaly Gipatiýadyr. Ýagny, şol döwürde diňe erkekler alymdy. Şol wagtlar aýallar hatda okamagy hem...