TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝHHG-niň Ministrler geňeşi

Türkmenistan ÝHHG-niň platformasynda tebigaty goramak we howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini teklip edýär

Şu gün, onlaýn görnüşinde geçirilýän ÝHHG-niň Ministrler geňeşiniň mejlisinde çykyş etmek arkaly, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow tebigaty goramak we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleleriň...

Türkmenistan integrasiýa hereketlerinde energetikanyň we ulagyň ähmiýetligini öňe çykarýar

Ata Watan Eserleri
ÝHHG-niň Ministrler geňeşi  Guramanyň öňünde duran derwaýys meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy hem-de umumy wezipeleriň çözülmegi üçin netijeli platforma bolup durýandyr. Tirana şäherinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy...

ÝHHG-niň Ministrler geňeşinde howpsuzlygyň we durnuklylygyň üpjün edilmegi boýunça Türkmenistanyň konseptual çemeleşmeleri beýan edildi 

Şu gün, onlaýn görnüşinde geçirilen ÝHHG-niň Ministrler geňeşiniň 27-nji mejlisiniň barşynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň baştutanynyň howpsuzlyk konsepsiýasy babatyndaky nukdaýnazaryny beýan etdi....