Tag : Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy

SIZDEN GELENLER

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Eziz Watanymyz Türkmenistan özüniň höşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek, dünýäniň dürli halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmek babatda nusgalyk işleri amala aşyrýar.  Biziň ýurdumyz esasy gymmatlyklar...
DÜNÝÄ

Halkara guramalaryndan Türkmenistana ýokary baha

Şu gün açylan Türkmenistanyň Maslahatlar Merkezinde dabaraly maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen maslahata Mejlisiň Başlygy, ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň daşary işler ministry ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Baş sekretary Helga Şmid bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Merkezi Aziýa forumyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Hökümeti hem-de Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy tarapyndan guralan «Parahatçylygyň, ynanyşmagyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagynda aýallaryň orny» atly Merkezi Aziýa forumy göni wideoaragatnaşyk arkaly ýokary...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Mejlisi ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň mejlisine gatnaşdy

Wideoaragatnaşyk arkaly Mejlisiň wekilleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Parlament assambleýasynyň mejlisine gatnaşdylar. Her ýyl geçirilýän bu çäre ilkinji gezek wideomaslahat görnüşinde guralyp, oňa 57...
JEMGYÝET

IRENA guramasy bilen hyzmatdaşlyk pugtalandyrylar

Ata Watan Eserleri
19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň...
SIZDEN GELENLER

Bitaraplygymyzyň parahatlyk söýüji ýörelgeleri

Beýik işler, oňyn gerimli giň özgertmeler, ýetilýän sany bihasap şanly sepgitler Watanymyzyň alnyndan ak Gün bolup dogan, paýhasy ýurt ösüşlerine, il saglygyna, abadanlygyna gönükdirilen milli...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary

vepa
2019-nji ýylyň 11-nji fewralynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Howpsuzlyk komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri «Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary» boýunça beýannama...