TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýeňşiň 75 ýyllygy

Türkmenistan Moskwadaky harby ýörişe gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherindäki meşhur Gyzyl meýdanda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp, dabaraly harby ýöriş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň...

Harby ýöriş 24-nji iýunda geçiriler

Ata Watan Eserleri
Russiýada 24-nji iýunda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçiriler. Adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýän bu ýöriş koronawirus...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Dr.Döwran Orazgylyjov
Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary! Sizi göwünlerde çäksiz buýsanç duýgularyny döredýän şanly sene — 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy bilen tüýs...

Dabaraly harby ýöriş we baýramçylyk salýuty geçiriler

Ertir, 9-njy maýda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňünde dabaraly harby ýöriş geçiriler. Agşamlyk bolsa baýramçylyk salýuty bolar, bular barada bugün geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň...

4543 adam ýubileý medaly bilen sylaglanýar

Ata Watan Eserleri
Ýakynda hormatly Prezidentimiz Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlary, olaryň ýanýoldaşlaryny, şeýle-de tylda zähmet çeken weteranlary «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna»...