TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýazgedli ANNAMUHAMMEDOW

Türkmenistanda paýly gurluşyk işiniň hukuk esaslary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başynda duran oňyn özgertmeleriniň maksada laýyk amala aşyrylmagy, ozaly bilen ýurdumyzda milli kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilmegi, onuň halkara standartlaryna laýyk...