TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýaponiýanyň

9 ýurduň işewürleri bilen işewürlik forumlary geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk boýunça nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň 8 aýynda aýry-aýry pudaklar boýunça gazanylan üstünlikler barada durlup...

Ösümlikleriň ösüşine sazyň täsiri

Ösümlikler janly tebigatyň aýrylmaz bir bölegi. Sebäbi zerur iýmit çeşmesi bolup, ösümliklersiz ýaşaýşy göz öňüne getirmek mümkin däl. Şol sebäpden häzirki döwürde ösümlikleri içgin öwrenmek...

Ispaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Dr.Döwran Orazgylyjov
“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň Peýdaly...

Ilkinji Halkara Ylmy-Amaly Onlaýn-Maslahaty Geçirildi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlanan ilkinji halkara ylmy-amaly onlaýn-maslahaty geçirildi. Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen çärä...

Merkezi Aziýanyň ilkinji kripto birŽasy

vepa
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherindäki Koreýanyň medeniýet merkezinde blokçeýn tehnologiýasy barada halkara maslahat geçirilip, «UzNEX» kripto birŽasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada Özbegistanyň metbugat neşirleri habar...

Türkmenistan Aziýanyň Kubogynda

vepa
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy ikinji gezek Aziýanyň Kubogyny eýelemek ugrundaky halkara ýaryşa gatnaşýar. “F” toparçada çykyş edýän milli ýygyndymyzyň garşydaşlary Ýaponiýanyň, Özbegistanyň hem-de Omanyň...