TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

www.atavatan-turkmenistan.com” saýty

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň saýty “Google” bilen bäsleşýär. Ýöne häzirlikçe “Google” öňde barýar. Muny bir degişme äňeniňde hem kabul edip bilersiňiz. Sebäbi “Google” ýaly dünýä...

Saýtymyzyň 1-njiligi daşary ýurt metbugatynda

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, golaýda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Türkmenistan baradaky habarlary ýaýradýan saýtlaryň arasynda birinji orny eýeländigini mälim edipdik. Bu sanawy “Amazon” kompaniýasyna degişli bolan...

Ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de...

Žurnalymyzyň goşundysy we sözlügimiz metbugat sahypalarynda

Ata Watan Eserleri
«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty ýurdumyzda hem-de dünýäde dürli ugurlarda tehnologiýada, sportda, edebiýatda, medeniýetde bolup geçýän wakalary bilen gyzgyny bilen okyjylar köpçüligine ýetirýär. Internet...

Ýeňijilere jemi 10.500 Türk lirasy: Döredijilik bäsleşigi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine hödürlenen eserleri saýtymyza ýerleşdirmäge dowam edýäris. Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri Siz  “Atawatan Eserleri”...

2020-nji ýylda milli ýygyndylaryň duşuşyklary bolmaz

FIFA we UEFA 2021-nji ýyla çenli milli ýygyndylaryň arasyndaky duşuşyklary geçirmezlik kararyna geldiler. Bu barada FIFA-nyň wise-prezidenti we KONKAKAF-yň prezidenti Wiktor Montalýani habar berdi. Onuň...

«Sautgempton» futbol topary oýunçylaryň aýlyklaryny kemeltdi

«Sautgempton» iňlis futbol toparynyň ýolbaşçylary oýunçylaryň aprel, maý hem-de iýun aýyndaky aýlyk haklary azda-kände kemeltmek kararyna geldi. Olar oýunçylaryň aýlyk haklarynyň 30 göterimini wagtlaýynça kemeltdi....

«OnePlus 8» akylly telefonlary 14-nji aprelde satuwa çykarylar

Häzirki wagtda dünýädäki elektron enjamlaryny öndürýän kompaniýalar yzygiderli ýokary hilli harytlary alyjylara hödürleýär. Şu ýylyň 14-nji aprelinde «OnePlus 8» we «OnePlus 8 Pro» akylly telefonlary...

Interaktiw Sahypa : Sizden gelenler — Size garaşýar

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Ata Watanymyz baradaky habarlary diňe bir ýurdumyzyň çägindäki köp sanly okyjylara gyzgyny bilen ýetirmek bilen çäklenmän, eýsem bu habarlary...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy. Ýeňijiler hormat hatlary we...