TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

World days

Pirlo «Ýuwentusa» tälim berer

Ata Watan Eserleri
Maurisio Sarriniň ýerine Andrea Pirlo bellendi. 41 ýaşly Pirlo Italiýanyň «Ýuwentus» toparynyň tälimçiligine bellendi. Ol ozal bu toparda 5 möwsüm futbol oýnapdy. Bu tälimçilik işi...

Çempionlar ligasynda gyzykly oýunlar garaşýar

17-nji martda koronawirus sebäpli togtadylyp, awgust aýyndan täzeden bat alan Çempionlar ligasynyň duşuşyklarynyň netijeleri boýunça çärýek finala çykan toparlar belli boldy. Bilşimiz ýaly, şenbe güni...

Metjitde medeniýetler birleşer

Şotlandiýanyň Perta şäherindäki musulman jemgyýeti tarapyndan şäherdäki ilkinji metjidiň gurluşygyna badalga berildi. Metjidiň taslamasy «Makespace Architects» kompaniýasy tarapyndan taýýarlanyldy. Onda yslam we britan arhitekturasy özboluşly...

Russiýada okaýan türkmen talyplaryna hoş habar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan 27 müňden gowrak türkmenistanly talyba ýa-da indi okamak isleýänlere hoş habar: ýurtda bilim alýan daşary ýurtly talyplar mundan beýläk...

Älem giňişligine uly maýa goýumlar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň «SapceХ» kompaniýasy Pentagondan 2022 ― 2027-nji ýyllar aralygynda ýerli harbylar üçin älem gurluşlaryny uçurmak üçin 316 million dollarlyk şertnama baglaşdy. Şeýle hem amerikan harbylary şol ýyllar aralygynda...

Döwlet gümrük gullugynda elektron resminama dolanyşygy ornaşdyrylýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 27-nji fewralynda gol çeken «Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny we internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek hakynda» Karary Döwlet gümrük gullugynda hem tapgyrlaýyn...

“Barselona” rekord goýmagyny dowam edýär

Çempionlar ligasynda Barselona Napolini ýeňdi. “Kamp Nou”-daky duşuşyk ýer eýeleriniň peýdasyna 3:1 hasaby bilen tamamlandy. Kataloniýalylar Çempionlar ligasynda 8 ýylda öz öýünde utulmady. Öz meýdançasynda...

Hepdäniň oýunçysy yglan edildi

UEFA metbugat gullugy Ýewropa ligasynyň hepdäniň oýunçysyny yglan etdi. Ýeňiji “Sewilýanyň” goragçysy Serhiýo Regilon boldy. Ýewropa ligasynyň 1/8 final duşuşygynda futbolçy “Roma” garşy ilkinji pökgini...

Her sygyrdan 10 litrden gowrak süýt alynýar

Ata Watan Eserleri
Wekilbazar etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň «Üç depe» ýaýlasynda ýerleşýän döwrebap maldarçylyk toplumynda daşary döwletlerden getirilen köp süýt berýän golşteýn hem-de simmental tohumly mallar idedilýär ― diýip, «Türkmenistan»...

Filmiň maslahatlaryna eýerip, halas boldy

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýaly 10 ýaşly oglanjyk bir başdangeçirmeli filmde berilýän maslahatlara eýerip, deňizde gark bolmakdan halas boldy ― diýip, «Daily Mail» ýazýar. Gazeti habaryna görä, Nort-Ýorkşir...