TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Wladimir Putin

Rus mekdeplerinde daşary ýurtlularyň çagalaryna bilim bermek işi düzgünleşdirilýär

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin ýurduň mekdeplerinde raýatlygy bolmadyk adamlaryň çagalarynyň bilim almagyny üpjün etmek boýunça hökümet wekillerine we häkimlere tabşyryk berdi. Olar: 1. Mekdep synplarynda...

Russiýanyň dördünji sanjymy hem taýýar

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin ýakyn wagtda koronawirusa garşy dördünji sanjymyň ulanylyşa başlanjakdygyny habar berdi. Ol öz çykyşynda: «Biz tizlik bilen koronawirusa garşy üç sany täsirli...

Russiýada 9-njy maý-Ýeňiş güni bellendi

Russiýa Federasiýasynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. Ýurduň paýtagty Moskwa şäheriniň merkezindäki Gyzyl meýdança geçirilen dabaralara Russiýanyň Prezidenti...

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň telefon söhbetdeşligi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň resmi saýtynda bellenilip...

Türkiýe we Russiýanyň bilelikdäki taslamasy

Ýakynda Türkiýede «Akguýy» atom elektrik stansiýanyň üçünji blogynyň gurluşygyna badalga berildi. Ol türk we rus hünärmenleri tarapyndan amala aşyrylýar. Täze gurluşygyň düýbüniň tutulyş dabarasyna Russiýa...

Russiýa we Braziliýada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň köp sanly ýurdunda köpçülikleýin sanjym etmek işlerine girişilýär.  Häzirki wagtda dünýäniň 46 ýurdunda sanjym işleri alnyp barylýar. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Baş...

Resmi taýdan Prezident boldy: Putin Baýdeni gutlady

Ata Watan Eserleri
ABŞ-da 3-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawlaryndan soňra delegatlaryň ses bermeginde ýurduň nobatdaky prezidenti mälim edildi. Delegatlaryň agramly bölegi Jo Baýdeniň saýlawlarda ýeňiş gazanandygyny goldadylar. Onuň...

Milli Liderimiz Russiýanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine doglan güni mynasybetli ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. “Russiýa Federasiýasynyň ynamly durmuş-ykdysady ösüşi,...

Döwlet Baştutanlary barada nämeler bilýärsiňiz?

Hormatly okyjylar! Biz öz döredijilik toparymyz bilen döwlet Baştutanlary barada käbir gyzykly maglumatlary «haberturk.com» saýtyna salgylanyp, size ýetirmegi makul bildik. 1953-nji ýylda resmi taýdan täç...

Russiýa mugt sanjym bermäge taýýar

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, Russiýa Federasiýasynyň “Sputnik V” atly koronawirusa garşy sanjymy giň gerimde önümçilik işi alnyp barlyp, zerur bolan hassalara ýetirilýär. Şeýlelikde Russiýa BMG-niň dünýäniň...