TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

wizalar

Türkmenistana gelýän Ýaponiýanyň raýatlaryna wiza ýeňilligi

vepa
Syýahatçylyk ulgamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmek maksady bilen, «Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2005-nji ýylyň 13-nji iýulynda çykaran 7367-nji karary bilen...