TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

wepalylyk

Güller şatlyk paýlaýar

Ata Watan Eserleri
Gyzyl, sary, ýaşyl, ak, mawy, melewşe reňkleri özünde jemleýän al-elwan güller diňe bir hoşboý yslary bilen däl, eýsem, göze ýakymly reňkleri bilen hem bagtyýar göwünlere...

Wepalylyk

(Hekaýa)          Weli Watan öňündäki gulluk borjuny tamamlap geleninden soňra, paýtagtymyz Aşgabat şäherine gurluşyk ugrundan işlemäge gitdi. Bu ýerde işe başlansoň, iki ýylyň  dowamynda has...

8-nji iýul Maşgala, söýgi we wepalylyk güni

Ata Watan Eserleri
Maşgala, söýgi we wepalylyk güni Russiýada her ýylyň 8-nji iýulynda bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk Russiýanyň Patyşalyk maşgalasyndan bolan Pýotr we onuň aýaly Fewroniýanyň hatyrasyna bagyşlanyp...