TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

watançylyk

Ýaşlar – Watanymyzyň geljegi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallalary bilen üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli bilim özgertmeleriniň baş maksady halkymyzyň milli gymmatlyklar ýörelgesine laýyk gelýän we häzirki zaman dünýä...

Magtymguly – beýik söz ussady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bedew bady bilen okgunly öňe barýar. Özüniň danalygy, ýiti pähim-paýhasy, öňdengörüjiligi bilen türkmen edebiýatynda...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Dr.Döwran Orazgylyjov
Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary! Sizi göwünlerde çäksiz buýsanç duýgularyny döredýän şanly sene — 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy bilen tüýs...