Tag : Watan habarlar

DÜNÝÄ

Türkmenistan ulag ministrleriniň Halkara maslahatyny geçirer

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň ýanyndaky Ulag diplomatiýasynyň Halkara merkeziniň Ýerine ýetiriji sekretary Igor Runow bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar sebitiň...
DÜNÝÄ

Russiýanyň daşary işler ministri Lawrow Aşgabada gelýär

Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda saparda bolar. Russiýanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy 28-nji iýunda Aşgabada geler. Bu barada Russiýanyň daşary...
JEMGYÝET

Maryda halkara mediaforum geçirildi

Şu gün Medeniýet hepdeliginiň çäginde Mary şäherindäki adybir myhmanhanada sanly ulgam arkaly halkara mediaforum geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: myhmanhananyň binasyny düýpli abatlamak

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda şäheriň Arçabil şaýolunyň 39-njy salgysynda ýerleşýän «Köpetdag» myhmanhanasynyň binasyny düýpli abatlamak işleri üçin bäsleşik yglan edýär....
TEHNOLOGIÝA

Elektrik ulaglary üçin Hytaýda zawod gurar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň “Honda” kompaniýasy Gün energiýasyndan we beýleki dikeldilýän energiýa çeşmelerinden peýdalanyljak zawod üçin Hytaýda 3,49 milliard ýuan (takmynan 525 million dollar) möçberinde maýa goýum özleşdirer....
MEDENIÝET

Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligine badalga berildi

Şu gün Mary şäherindäki «Ruhyýet» köşgünde Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy geçirildi. Oňa bu hepdelige gatnaşmak üçin paýtagtymyzdan we ýurdumyzyň ähli sebitlerinden gadymy Mary topragynda ýygnanan...
DÜNÝÄ

Özbegistan bilen Azerbaýjan bilelikdäki maýa goýum gaznasyny döreder

Ata Watan Eserleri
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Özbegistan Respublikasynda döwlet saparynda bolýar. Saparyň çäklerinde geçirilen gepleşikleriň netijesinde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat...
JEMGYÝET

Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Ata Watan Eserleri
Gadyrly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar! Hormatly watandaşlar! Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan...
JEMGYÝET

Malaýziýanyň Premýer-ministri: Türkmenistan bilen döwletara gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga taýýardyrys

Ata Watan Eserleri
Malaýziýanyň Premýer-ministri Ismail Sabri Ýakob Türkmenistanyň Prezidentine hat ýollady. Ol öz hatynda türkmen Liderini Malaýziýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli...
DÜNÝÄ

Türkmenistan Hazar sammitine taýýarlanýar

Şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän esasy halkara wakalaryň biri hem Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitidir. Şol sammite taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasyna amala...
MEDENIÝET

10 günde 15 göterim ösüş : Atavatan TV YouTube

Baş Redaktor
“Atavatan TV YouTube” kanaly 10 günde 15 göterim ösdi. Kanalymyzyň agza sany soňky 10 günde 15 göterim artyp jemi 11 500 agzadan geçdi. Iň soňky...