TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Wahyt Orazsähedow

Türkmenistanly hüjümçi özbek toparynda

vepa
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Wahyt Orazsähedow Özbegistanyň «Nawbahor» toparynyň türgenleşiklerine goşuldy. «Ol 10-njy ýanwarda başlan okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda gözden geçiriljek 11-nji daşary ýurtly futbolçy...

Türkmenistan Aziýanyň Kubogynda

vepa
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy ikinji gezek Aziýanyň Kubogyny eýelemek ugrundaky halkara ýaryşa gatnaşýar. “F” toparçada çykyş edýän milli ýygyndymyzyň garşydaşlary Ýaponiýanyň, Özbegistanyň hem-de Omanyň...