TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Volkswagen

Zarýad berýän robotlar dörediler

Soňky döwürlerde elektrikli awtoulag bazary ýokary derejede ösmäge başlady. Käbir ýurtlardaky awtoulag öndürjileri bu pudagy has hem ösdürmek isleýärler. Bularyň biri hem Germaniýanyň “Volkswagen” awtoulag...

Dünýädäki iň gymmat awtoulag markasy yglan edildi

Ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi ýene-de dünýäniň iň gymmat awtoulag markasy adyna eýe boldy. “Interbrand” gullugyna salgylanyp, “Dünýäniň iň gymmatly 100 markasy” ýyllyk sanawyna birnäçe awtoulag öndürijileri...

“Volkswagen” -den 15 milliard ýewro

Ata Watan Eserleri
Awtoulag öndürijileriniň arasyndaky ägirtleriň biri bolan “Volkswagen” Hytaýda elektrik ulagy öndürmek üçin 15 milliard ýewro maýa goýmaga taýynlanýar. Öňümizdäki 5 ýylda Hytaýda kompaniýa tarapyndan 15...

“Volkswagen” 3 sany zawodyny ýapar

Baş Redaktor
Nemes awtoulag öndürijisi “Volkswagen” kompaniýasy koronawirus epidemiýasy sebäpli önümçiligi wagtlaýynça togtadýar. Şeýlelikde kompaniýa işçi güýjüni dörtden birini azaldyp, 3 zawody ýapjakdygyny habar berdi. Nemes awtoulag...

Ikinji çärýekde 11 milliard ýewro ýitgi

Baş Redaktor
Dünýä awtoulag önümçiliginde şu ýylyň ikinji çärýeginiň netijelerine görä, 41 göterim pese gaçandygy, şeýlelikde awtoulag markalarynyň ýitgisi 11 milliard ýewro ýetendigi mälim edildi. Bütindünýä täsir...

Täze “Audiler” peýda bolar

“Volkswagen” Hytaýyň Hefei şäherinde “Audi” -iň elektron öz-özüni dolandyrýan modeliniň aýratynlyklaryny synagdan geçirer. Synaglar indiki aýda başlar. Soňky döwürlerde kompaniýanyň Hytaý bilen hyzmatdaşlygy artýar. Doly...

“Ford” önümçiligini ýokarlandyrýar

“Ford Motors” kompaniýasy, ABŞ-daky zawodlarynda önümçiligini 6-njy iýuldan başlap, ýokarlandyrmagy maksat edinýändigini mälim etdi. “Covid-19” pandemiýasy tarapyndan talap edilýän adatdan daşary çärelere laýyklykda, mart aýynyň...

<> awtoulag satmakda birinji orny eýeledi

vepa
Ýakynda dünýäniň iň iri awtoulag öndüriji kompaniýalarynyň geçen ýyl satan ulaglarynyň mukdary anyklanyldy. Maglumatlara görä, 2017-nji ýylda 10,6 million awtoulag satan Renault-Nissan-Mitsubishi birleşmesi geçen ýylyň...