TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Umuman

Türkmenistan-sagdynlygyň we bagtyýarlygyň mekany

Ata Watan Eserleri
Saglyk diňe her bir adam üçin däl, eýsem, tutuş jemgyýet üçin-de uly gymmatlykdyr, çünki, ol beden taýdan sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň, zähmet hem-de döredijilik işjeňliginiň, umuman,...

Ýerden rejeli peýdalanmagyň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe il-ýurt bähbitli döwletli işler yzygiderli amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň durmuşyndaky taryhy wakalara gözli şaýat bolýandygymyz üçin biz özümizi örän bagtly...

Aşgabadyň merkezinde işewür duşuşyklary üçin merkez dörediler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Purçekowyň haýyşy boýunça paýtagtymyzda dürli täze desgalaryň birnäçesiniň taslamalary, şeýle hem käbir gurluşyk...

Gazagystanyň Prezidenti “Bitaraplyk” ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça köp sanly ylalaşyklara gol çekildi. Iki ýurduň Prezidenleri söwda-ykdysady...

Ýewropa çempionatynyň iň gowy futbolçylary

Umuman, bir aý dowam eden futbol boýunça 16-njy Ýewropa çempionaty tamamlandy. Italiýanyň milli ýygyndysy çempionatyň ähli duşuşyklarynda ýeňiş gazanyp, çempion bolmagy başardy. 53 ýyldan soňra...