TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

uçar reýsler

“Migrasiýa hakynda”: Kanuna goşmaçalar we üýtgetmeler

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa ýakynda wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Mejlisiň altynjy çagrylyşynyň onunjy maslahaty geçirildi. Mejlisde  birnäçe Kanunlar kabul edildi. Ol Kanunlaryň arasynda «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar...

“Chevening”: talyp hakly okuw maksatnamasy

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň  hökümetiniň gönüden-göni goldaw bermeginde guralýan “Chevening” talyp haklarynyň 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry-3-nji noýabry aralygynda açykdygy mälim edildi. “Chevening” Beýik Britaniýanyň hökümetiniň 1983-nji ýyldan...

Raýatyň Pasporty we Ýazga almak (Propiska) barada

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek we bermek we raýatlary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak we ýazgydan çykarmak barada Permana gol çekti. Bu Permanda hususanda...

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/  saýtynyň döredijilik topary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyryny yglan edýär. Kalby ylhamdan...

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

Baş Redaktor
Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlarda hem täze möhlet belli boldy we uçar gatnawlary 30 Sentýabr 2020 senesine çenli ýatyryldy. Ýadyňyzda bolsa ýakynda “Türkmenhowaýollary” agentliginiň...

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw jaýlarynyň sanawy

Baş Redaktor
Häzirki döwürde dünýäniň dürli künjeklerinde müňlerçe türkmen oglan-gyzlary bilim alýarlar we her ýyl abraýly halkara okuw jaýlarynda bilim almak isleýän ýaşlarymyzyň sany artýar. Global  pandemiýa...

Orta mekdeplerde italýan dili öwrediler

Täze okuw ýylyndan başlap, Türkmenistanyň çägindäki orta mekdepleriň käbirine italýan dili dersi giriziler. Bu barada Türkmenistanyň bilim işgärleriniň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda geçirilen maslahatynda habar...

154 374 çaga birinji synpa barar

Düýn Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda geçirilen bilim işgärleriniň maslahatynda ýurtda şu ýyl birinji synpa okuwa barjak çagalaryň sany barada maglumat berildi. «Türkmenistan» we «Mugallymlar...