TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenpoçta

Her aýda 400 milliard amerikan dollaryna golaý zyýan

Baş Redaktor
Pandemiýa dünýä ykdysadyýetine her aýda 400 milliard amerikan dollaryna golaý zyýan ýetirýär. Häzire çenli bütin dünýä boýunça 500 million iş orny ýitirildi. Mundan başga-da, sebitde...

«Energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri hakyndaky» Kanun kabul ediler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýn geçirilen deputatlar bilen duşuşykda deputatlara hem-de Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly ýurdumyzyň ähli sebitlerinde häzirki...

Poçta ulgamyndaky kanunçylyk kämilleşdiriler

Baş Redaktor
Ilkinji milli emeli hemramyzyň älem giňişligine çykarylmagy netijesinde, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän telekommunikasion aragatnaşyk ulgamynyň, ýokary hilli teleradio ýaýlymlarynyň işini ýola goýmak üçin uly mümkinçilikler...

Almanyň ösdürilip ýetişdirilişi we köpeldilişi

Baş Redaktor
Ýakynda saýtymyza ýerleşdirilen Erigiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy atly makalasyna bolan gyzyklanmany hasaba alyp Size S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy Hojamberdiýew Amangeldiniň...

Ýurduň içinde pul geçirimler ulgamy hereket edýär

vepa
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşygy kompaniýasy ilata edilýän hyzmatlaryň çägini giňeldýär. Hususan-da, indi aragatnaşyk bölümleriniň ählisinde ýurduň içinde elektron pul geçirimlerini amala aşyryp bolýar. Puly...