Tag : Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

DÜNÝÄ

Işewürlik ulgamynda Adalatçysynyň orny

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 4-nji maýy, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün, ABŞ-nyň Halkara Ösüş boýunça guramasy (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada Howpsuz Migrasiýa we BMG-niň Türkmenistandaky Neşe Serişdeleri we Jenaýatçylyk...
JEMGYÝET

Iş bilen üpjünçiligi internet sahypasy hereket edýär

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi özüniň resmi internet saýtyndaky «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly sahypanyň hyzmatyndan peýdalanmaklyga çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan”...
BIZNES

2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň önümçilik senenamasy taýýarlanyldy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi 2021-nji ýylyň önümçilik senenamasyny işläp taýýarlady. Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berilýär. Resminama görä, ş wagtynyň ölçegleri 8...
PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...
PEÝDALY MASLAHAT

Ilatyň iş bilen üpjünçiligi haýsy edaralar tarapyndan düzgünleşdirilýär?

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň  9-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli...