TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň uly ylmy işgäri

Ajaýyp Aşgabadyñ buýsançly we beýik ykbaly

vepa
Türkmenistanyñ milli medeniýet ,,Miras“ merkezi tarapyndan neşir edilen belli alym, halypamyz  Öwez Gündogdyýewiñ „Aşgabat- keramatly Ärsagyñ şäheri“ atly tutumly işi-de ýagşy zatlaryñ, ajaýyp gymmatlyklaryñ biri...

Türkmenleriň el hünärleriniň döremegi we olaryň aýratynlygy

Agajy işläp bejermek sungaty. Senetçiligiň asyrlar içre arzylanyp gelnen kämil görnüşleriniň biri neçjarçylykdyr. Türkme halkynyň agaçdan ýasalýan owadan önümleri hem milli sungatymyzyň gadymdan gelýän bir...

Milli mirasymyzy öwrenmek ― Zenanlaryň üns merkezinde

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: ― Gender deňligi — demokratiýanyň binýatlaýyn esaslarynyň biri. Onuň durmuşyň ähli ugurlarynda höweslendirilmegi ýaşaýyş hiliniň ýokarlanmagyna amatly şertleri döredýär. Onuň iş...