Tag : Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa instituty

JEMGYÝET

“AFCP” Şähryslamyň gadymy sardobalaryny dikeltmek işlerini tamamlaýar

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa instituty we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde “Medeni mirasy goramak saklamak boýunça Ilçileriň gaznasy”...
SIZDEN GELENLER

Akyl-paýhas bäsleşiginiň nobatdaky oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 5-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň...
SIZDEN GELENLER

Deriden taýýarlanýan hojalyk önümleri

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe esasy meseleleriň biri hem türkmen halkynyň  taryhyny, milli mirasymyzy has içgin öwrenmek meselesidir. Türkmen halkynyň milli taryhyny içgin öwrenip, dogryçyl ýazmak...
BILIM

Taryhy tapyndylar sanly ulgam bilen öwrenilýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň alyp barýan ylmy-barlag işlerini maglumatlar web-gi­ňişliginde ýaýratmagy üpjün etmek, innowasion-maglumat häsiýetli taslamalary döretmek we ösdürmek boýunça işler durmuşa...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-20.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana sa­pary tamamlandy», (TDH). Ykjam taýýarlyk gö­rülýär», Döwletgeldi Hudaýberdiýew. Ykdysady...