TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy

Innowasion tehnologiýalar babatda halkara maslahat

Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly “Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirilýär. “Innowasion tehnologiýalary önümçilige...

Aşgabatda «Sanly innowasiýalar» bäsleşigi geçirilýär

13-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Bilim ministrliginiň guramagynda geçirilýän ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşigine badalga berildi. Bu barada «Türkmenistan»...

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hojalyk hasaplaşygyna geçer

Ata Watan Eserleri
Öňümizdäki üç ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň amaly ylmy-barlag edaralary tapgyrlaýyn hojalyk hasaplaşygyna geçiriler. 8-nji fewralda bolan iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz akademiýanyň ýolbaşçysyna bu babatdaky...

Türkmen alymlary tarapyndan 346 ylmy iş alnyp barylýar

2020-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan ileri tutulýan ugurlar boýunça ylmy işleriň 346-synyň ýerine ýetirilişi utgaşdyryldy, 668 golýazma seredildi. Bu barada wise-premýer P.Agamyradow geçen hepdäniň anna...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Türkmen biologlary ýerli ösümliklerden krahmal alýarlar

Ata Watan Eserleri
Mundan bir ýarym ýyl ozal döredilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Umumy we amaly biologiýa institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli...