TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Telewideniýe

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Halkara maglumat giňişliginde ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini giňden beýan etmekmaksady bilen köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmegiň hem-de esasy halkara habarlar agentlikleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň Türkmenistanyň...

“Meniň Watanym” atly kinofestiwal geçiriler

Ata Watan Eserleri
Hemişelik Bitarap döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny uly üstünliklere beslemäge medeniýet ulgamynyň işgärleri işjeň gatnaşyp, milli teleradioýaýlymlaryň we ýurdumyzyň çäginde hereket edýän döredijilik toparlarynyň...

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda teleýaýlym hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylarynyň “Bütinrussiýa döwlet teleradio gepleşikler kompaniýasy” federal döwlet unitar kärhanasynyň (FGUP WGTRK) baş direktorynyň birinji...

2020-nji ýylyň parlak ýyldyzy belli boldy

Ata Watan Eserleri
Ýakynda ýurdumyzyň ýaş aýdymçylarynyň arasyndaky «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2020» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Medeniýet...

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň desgalary açyldy

Baş Redaktor
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda baky Bitaraplygymyzyň şany 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlup, ulanmaga berlen durmuş-medeni maksatly...

Pandemiýa döwründe ene-atalar üçin habarlaşma usullary

Baş Redaktor
Şu hepde ÝUNISEF Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we BSGG-nyň goldawy bilen Türkmenistanyň pandemiýa garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň çäginde pandemiýanyň öňüni...

Akmyrat Rejepow : «Ol şirwan perdäňe, galsana bagşy!»

Dr.Döwran Orazgylyjov
Dessançy bagşy diýilse, Aşyk Aýdyň piriň mekany ýurdumyzyň demirgazyk sebiti Daşoguz welaýaty göz öňüňe gelýär. Ýedi aşygyň goluna gazma dutaryny aldyran, Görogla gyratynyň üstünde bäş...

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Teleradio...

Film we wideorolik taýýarlamakda bäsleşik geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň saýasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ýeten belent sepgitlerini bütin dünýäde dabaralandyrmak, hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Telewideniýe,...

«Atavatan Türkmenistan» we «Makul hyzmat» türkmen metbugatynda

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde guralan...